Vifo Artikel 03.02.2016

33 høringssvar om nye tipsregler i DUF

Det nye forslag til, hvordan Dansk Ungdoms Fællesråd skal fordele sine udlodningsmidler til ungdomsorganisationerne, får en blandet modtagelse i organisationerne. Det viser de 33 høringssvar.

Skrevet af: Jonna Toft

Flere af de ungdomsorganisationer, der modtager støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråds udlodningsmidler, er kritiske over for forskellige dele af det nye forslag fra DUF om, hvordan pengene skal fordeles fremover.

Forslaget til nye tilskudsregler har netop været i høring, og det resulterede i 33 høringssvar. I alt modtager godt 70 organisationer tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd, og for en del af dem udgør tilskuddet deres eksistensgrundlag.

Mange organisationer bakker op om forslaget, som har været næsten et år undervejs, og som indfører markante ændringer, blandt andet en opdeling af organisationerne i fem grupper med forskellige tilskudsregler.

Det Danske Spejderkorps kalder for eksempel forslaget for en klar forbedring af den nuværende tilskudsbekendtgørelse, mens FDF mener, at tilskudsudmålingen og hele takstsystemet på ganske god vis afspejler den spændvidde DUF har og samtidig er i tråd med DUFs grundlæggende værdier.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever skriver, at de nye tilskudsregler efter deres opfattelse kommer DUF-paraplyens bredde til gode og skaber en holdbar fordeling af tipsmidlerne på lang sigt.

Men der er også kritiske røster. Ikke overraskende kommer de især fra organisationer, der ser ud til at miste penge fremover, det vil sige især fra sociale ungdomsorganisationer og fra helt små organisationer.

Behov for ny diskussion

Ungdommens Røde Kors finder forslaget så problematisk, at der skal store ændringer til, før en ny bekendtgørelse kan vedtages.

I høringssvaret peger man på, at der er behov for en bred og dyb diskussion, som rækker langt ud over DUF, om, hvad unges samfundsengagement og demokratisering af ungdommen betyder i dag. Sådan en diskussion kan føre til en debat om, hvordan DUF på tidssvarende vis kan understøtte unges samfundsengagement og demokratisering.

DFUNK, Dansk Flygtningehjælp Ungdom, kritiserer processen bag forslaget og opfordrer til større gennemsigtighed i lignende processer fremover. Ligesom andre sociale organisationer finder DFUNK den foreslåede skønsmæssige udmåling af tilskud problematisk. Hidtil har organisationen fået tilskud baseret på antallet af medlemmer og lokalforeninger, og det var man godt tilfreds med.

Organisationen Ventilen, der arbejder med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge, finder generelt forslaget utydeligt og peger på, at det i meget lille grad sikrer en klarhed og gennemsigtighed i forhold til hvem der modtager støtte på hvilket grundlag.

Desuden er en del organisationer imod de øgede krav til organisationernes størrelse. Fremover skal de mindst have 500 medlemmer og være repræsenteret i alle regioner for at få tilskud. Adventistspejderne, der har godt 400 medlemmer, pointerer for eksempel, at de ikke er overbeviste om, at det har mere værdi at være større. Det kan få den virkning, at følelsen af demokratisk nærvær kan blive udvisket, og afstanden til den demokratiske puls kan blive uoverskuelig, mener de.

Andre peger på, at det er sundt, hvis nye foreninger kan komme til at skabe dynamik og fremdrift, og det bør DUF bakke op om. Bag det synspunkt står bl.a. IMCC, International Medical Cooperation Committee.

Styrelsen i DUF skal nu beslutte, om høringssvarene giver anledning til ændringer i forslaget. 9. marts vedtager den de nye regler.

Læs mere