Vifo

Fakta om aftenskoler

Aftenskolerne er foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Deres aktiviteter er non-profit, og et eventuelt overskud skal bruges i den folkeoplysende virksomhed. Som der står i folkeoplysningsloven, skal aktiviteterne være åbne for alle voksne og have et almennyttigt formål.

Aftenskolerne tilbyder mange forskellige typer af aktiviteter og undervisning, som ikke må formaliseres i form af prøver, eksamener eller lignende. Der er på landsplan ca. 1.080 aftenskoler, og omkring 40 pct. af dem er organiseret i et af de fem store landsdækkende oplysningsforbund (AOF, DOF, FOF, Fora og LOF).

Aftenskolelandskabet

Aftenskoleområdet er mangfoldigt, og der er stor variation, når det gælder skolernes størrelse, professionaliseringsgrad og faglige profil. Nogle aftenskoler er professionelt drevet af en lønnet ledelse og administration, mens det i andre aftenskoler er den frivillige bestyrelse, der er foreningens drivkraft. Og nogle aftenskoler har et meget bredt fagudbud, mens andre er specialiserede inden for et enkelt fag.

Vifos landsdækkende aftenskoleundersøgelse sondrer mellem fire forskellige aftenskoletyper (figur 1). Typerne er konstrueret ud fra skolernes størrelse (det årlige antal tilskudsberettigede undervisningstimer) og bredden i deres fagudbud.

Figur 1: Fire forskellige aftenskoletyper

Store et-faglige aftenskoler kan eksempelvis være musikskoler eller yogaskoler med mange undervisningstimer og dermed et højt aktivitetsniveau, mens små et-faglige typisk er kor, foredragsforeninger eller mindre husflidsforeninger. De store flerfaglige aftenskoler har karakter af at være en slags ’oplysningsinstitution’ med både et bredt fagudbud og et højt aktivitetsniveau. De vil typisk også være professionelt drevet med en lønnet ledelse. Små flerfaglige aftenskoler udbyder også fag inden for flere forskellige områder men har færre undervisningstimer.

Også inden for de fire aftenskoletyper kan der dog være store forskelle på aftenskolernes karakteristika. Eksempelvis kan der blandt de store flerfaglige være stor spredning i antallet af tilskudsberettigede undervisningstimer.

Aftenskolernes udbredelse og aktivitetsniveau

En aftenskole er oftest hjemmehørende i én kommune, men kan have aktiviteter i flere kommuner. Således dækker aftenskolernes aktiviteter i en række tilfælde større geografiske områder.

Over de senere år er der sket et stort fald i antallet af aftenskoler. Ifølge Udviklingscentret for folkeoplysning og voksenundervisning var der i 1996 2.645 aftenskoler på landsplan. Vifo opgjorde i 2017 dette antal til 1.080.

Selv om antallet af aftenskoler på landsplan er mere end halveret de seneste ca. 20 år, betyder det ikke nødvendigvis, at der er sket et tilsvarende fald i aftenskolernes aktivitetsniveau, da der samtidig er tegn på, at aftenskolerne samler sig i større enheder. Udviklingen i antallet af undervisningstimer inden for oplysningsforbundene er dog faldet med 31 pct. i perioden 2002-2022 (figur 2). Men hvis der set bort fra faldet mellem 2019 og 2022, der kan skyldes eftervirkninger af coronanedlukningerne, har antallet af undervisningstimer ligget på et relativt stabilt niveau over de senere år. 

Figur 2: Antal undervisningstimer i de fem landsdækkende oplysningsforbund (2002-2022)

Kilde: Tal stillet til rådighed af Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF). OF har ikke opgjort antallet af undervisningstimer i 2020 og 2021 på grund af coronanedlukningerne.

Der er store forskelle på tværs af kommuner ift. aftenskolernes udbredelse og aktivitetsniveau. Mens der er relativt flest aftenskoler i landets yderområder set i forhold til indbyggertallet, er aktivitetsniveauet størst i bykommunerne. Aftenskoler, der tilhører de fem landsdækkende oplysningsforbund står for hovedparten af den samlede aktivitet.

Tabel 1 viser, hvordan undervisningstimerne for 2022 fordeler sig på tværs af de enkelte oplysningsforbund:

Oplysningsforbund

Undervisningstimer under folkeoplysningsloven

AOF

208.210

FOF

366.290

DOF

342.631

LOF

106.892

Fora

207.803

I alt

1.231.826

Kilde: Oplysningsforbundenes Fællesråd

Økonomi og rammevilkår

Aftenskolerne modtager kommunalt tilskud gennem folkeoplysningsloven i form af aflønning af ledere og lærere. Frem til 2002 var tilskuddet på maksimalt 2/3 af lønudgifterne, hvorefter det reduceredes til, at kommunerne maksimalt måtte dække 1/3 af lønningerne til almen undervisning og studiekredse.

Som figur 3 viser, er kommunernes tilskud til aftenskoleundervisning faldet drastisk i perioden 2002-2019. Det største fald skete umiddelbart efter lovændringen i 2002.

Figur 3: Den kommunale støtte til folkeoplysende voksenundervisning (2002-2019)

Kilde: Konto 3.72 og 3.38.72 i de kommunale regnskaber på www.statistikbanken.dk (hhv. tabel REG31 og REGK31). Alle beløb er korrigeret for prisudviklingen via KL’s pris- og lønindeks med 2019 som basisår. Figuren omfatter udelukkende tilskud til undervisning og ikke tilskud til lokaler. 

Udviklingen i det kommunale tilskud skal dog ses i sammenhæng med, at også aktivitetsniveauet har været faldende. Set over hele perioden er tilskuddet dog faldet betydeligt mere end aktivitetsniveauet. Over de senere år har både aktivitetsniveauet og tilskudsniveauet ligget på et relativt stabilt niveau.

Tilskuddene til leder- og lærerløn afholdes primært til det, der kaldes ’almen undervisning og studiekredse’, men også til foredrag. Kommunerne kan desuden yde forhøjet støtte til handicapundervisning og undervisning på små hold.

Aftenskolerne kan også afholde fleksibelt tilrettelagt undervisning og debatskabende aktiviteter. I disse tilfælde kan det kommunale tilskud afregnes på andre udgifter end udgifter til leder- og lærerløn. Den fleksible tilrettelæggelsesform anvendes dog kun af hver 10. aftenskole. De debatskabende aktiviteter er aftenskolerne forpligtede til at afsætte 10 pct. af deres samlede tilskudsramme til, men primært de store flerfaglige aftenskoler benytter sig af denne mulighed, mens en tredjedel af aftenskolerne tilbagebetaler debatmidlerne til kommunen.

Ligesom andre folkeoplysende foreninger har aftenskolerne ret til at få stillet kommunale lokaler til rådighed eller til at få lokaletilskud, hvis de benytter private lokaler, såfremt kommunerne ikke kan stille et egnet lokale til rådighed.

Aktiviteter og fagudbud

Den almene, tilskudsberettigede undervisning er aftenskolernes kerneaktivitet. Her udbydes en lang række af forskellige kurser lige fra hækling, fitness og tysk for begyndere til korsang og håndtering af computerprogrammer. De manuelle fag (håndværksfag og kreative fag) og musikfagene udbydes på ca. halvdelen af aftenskolerne, mens f.eks. kommunikationsfag er mindre udbredte (se figur 4).

Figur 4: Aftenskolernes udbud af fagtyper

Figuren viser andelen af aftenskoler, der i 2016 udbød kurser inden for de nævnte typer af fag. n = 370. Manuelle fag er eksempelvis håndværksmæssige og kreative fag, mens grundlæggende fag er eksempelvis sprogfag og matematik. Kilde: Vifos rapport ”Aftenskolerne – hvordan har de det?” (2018).

Ser man på, hvilken fagtype der fylder mest på de enkelte aftenskoler, er bevægelsesfag den mest udbredte. Cirka halvdelen af de flerfaglige aftenskoler har bevægelsesfag som deres største fagtype. Tilmed er det også blandt bevægelsesfagene, at aftenskolerne i løbet af de seneste ti år har oplevet størst vækst i udbuddet af antal fag.

De landsdækkende oplysningsforbund

De fem landsdækkende oplysningsforbund udgør tilsammen Oplysningsforbundenes Fællesråd, hvis medlemmer modtager driftstilskud fra udlodningsmidlerne (tidligere: tipsmidlerne). De fire af forbundene har deres rødder i politiske partier, hvilket understreger den tradition, der har været på aftenskoleområdet med holdningsbaseret oplysning til borgerne. De fem landsdækkende oplysningsforbund er:

  • AOF – Arbejdernes Oplysningsforbund (ejes af 16 medlemsorganisationer/fagforeninger og er etableret i 1924).
  • LOF – Liberalt Oplysningsforbund (blev stiftet af Venstre i 1945).
  • FOF – Folkeligt Oplysningsforbund (udspringer af De Konservative og er oprettet i 1947).
  • DOF – Dansk Oplysnings Forbund (oprettet uafhængig af partipolitik i 1973).
  • Fora – Indtil efteråret 2014 kaldet NETOP - Netværk for Oplysning, som var en sammenslutning af Dansk Husflidsselskab og Frit Oplysningsforbund (etableret af Det Radikale Venstre i 1952).

Læs artikler om aftenskoler

To kvinder laver keramik
Vifo Artikel 27.06.2024
Konference til september fokuserer på, hvad aftenskoler og studieforbund i de nordiske lande kan lære af hinanden
Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Kostumer
Vifo Artikel 01.05.2024
Kostumemuseum udvider med aftenskoleaktiviteter, der skal udbrede kendskabet til håndværket i kostumekunsten
Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Deltagere på aftenskolehold
Idan Vifo Artikel 22.01.2024
Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Mænd på aftenskole
Vifo Artikel 24.01.2022
Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning
Kvinde underviser ved en tavle
Vifo Artikel 20.10.2021
Aftenskolernes ildsjæle har også brug for efteruddannelse
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Malekursus i aftenskolen
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Kvinde strikker. Foto: GettyImages/kate_sept2004
Vifo Artikel 12.11.2020
Podcast om bæredygtighed skal gøre Fora mere interessant for unge
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence
kvinde taegr billede af bygning
Vifo Artikel 31.01.2020
Der er kommet flere foredrag og rundvisninger i aftenskolerne
Kvinde maler
Vifo Artikel 30.01.2020
Vi går til yoga, spansk og maleri i aftenskolen
par laver keramik
Vifo Artikel 03.12.2019
Ny tilskudsmodel gør aftenskolekurser i faglokaler dyrere
Fokus folkeoplysning
Vifo Artikel 03.12.2019
Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud
Vifo Artikel 23.08.2019
Kulturministeren uddelte Aftenskolernes Pris
Vifo Artikel 09.08.2019
Aftenskolerne rykker ind på Kulturmødet
Vifo Artikel 07.05.2019
Folkeoplysningen kan bygge bro mellem generationer
Vifo Artikel 29.04.2019
Aftenskolernes Pris 2019 uddeles på Kulturmødet på Mors
Vifo Artikel 14.03.2019
Vifo Forum ser på folkeoplysning på tværs af generationer
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Vifo Kommentar 22.11.2018
Styrk den folkeoplysende debat i aftenskolen
Vifo Kommentar 20.11.2018
Hvorfor skal der være frivillige i en aftenskole?
Ældre kvinder holder møde
Vifo Artikel 25.10.2018
Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne
Vifo Kommentar 05.10.2018
Aftenskolerne bløder, mens bibliotekerne skummer fløden
Thomas Søndergaard
Vifo Artikel 19.09.2018
Samarbejde kan give aftenskoler nye muligheder
Vifo Artikel 17.09.2018
Tre perspektiver på folkeoplysningens udfordringer
Vifo Artikel 06.09.2018
Oplysningsforbundene vil skabe fælles etik for handicapundervisning
Vifo Artikel 03.09.2018
Stor variation i handicapundervisningens omfang og karakter i aftenskolerne
Vifo Artikel 30.08.2018
Udviklingsmulighed bruges kun af hver 10. aftenskole
kvinder laver keramik
Vifo Artikel 30.08.2018
Aftenskoler fravælger fleksible undervisningsformer
Vordingborg
Vifo Artikel 28.06.2018
Ny rapport beskriver aftenskolernes potentialer i en landkommune
Kvinder smiler
Vifo Kommentar 12.06.2018
Vifos undersøgelse giver nye indsigter
Vifo Artikel 08.06.2018
Hvor skal aftenskolerne bevæge sig hen?
mænd får undervisning
Vifo Artikel 08.06.2018
Aftenskolerne er tilfredse, og mange ser lyst på fremtiden
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 08.06.2018
Aftenskoler vil bidrage til livskvalitet, folkeoplysning og integration
Vifo Kommentar 14.05.2018
Aftenskolerne styrker faktisk den demokratiske debat

Læs mere om aftenskoler på temasiden

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler