Vifo

Om Videncenter for Folkeoplysning

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) indsamler, analyserer og formidler viden om folkeoplysningsområdet.

Vifo dækker primært den folkeoplysende voksenundervisning med fokus på aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversitetet samt det frivillige børne- og ungdomsarbejde med fokus på spejdere, politiske ungdomsorganisationer og religiøse ungdomsorganisationer.

Vifos opgaver er bl.a. at:

  • skabe overblik over og indsigt i det brede folkeoplysningsområde
    analysere folkeoplysningsområdet
  • initiere offentlig debat om centrale spørgsmål vedrørende det brede folkeoplysende område

Videncenter for Folkeoplysning er en del af Idrættens Analyseinstitut, der er et uafhængigt institut med formidling, dataindsamling og forskning som arbejdsområder.

Ud over Videncenter for Folkeoplysning og Idrættens Analyseinstitut består instituttet også af Play the Game, der er et initiativ, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. 

Kontakt os gerne, hvis du har synspunkter eller ideer til konkrete analyser eller problemstillinger på folkeoplysningsområdet.

På Idans hjemmeside kan du læse nærmere om vores oplæg, konferencer, netværk og debatter, og hvordan du eller din organisation kan gøre brug af vores aktiviteter.

Det samlede institut, der rummer Idrættens Analyseinstitut, Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game, skal være et førende videns- og praksisrettet miljø, der gør idrættens og folkeoplysningens aktører klogere på sig selv og deres roller i samfundet. Derfor arbejder vi for at skabe relevant og fagligt funderet viden, hvor der er kort til handling. Det sker gennem partnerskaber, faglige samarbejder og dialog med vores omverden.

Download strategien 2020-2022

Videncenter for Folkeoplysning, Idrættens Analyseinstitut og Play the Games værdier er: 

Faglighed
Instituttet skal basere sit arbejde på høj faglighed

Relevans
Instituttet skal tage betydningsfulde temaer op

Gennemslagskraft
Instituttet skal formidle klart og stærkt

Uafhængighed
Instituttets arbejde må ikke være bundet af politiske hensyn eller interesser

Tværfaglighed
Instituttet skal arbejde på tværs af faggrænser

Professionalisme
Instituttet skal have høj kvalitet, effektivitet og transparens i arbejdsprocesserne

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) blev skabt i perioden 2013-2015, som en del af Idrættens Analyseinstitut, hvor instituttet fik en treårig bevilling fra Kulturministeriet til at udvikle og etablere et videncenter på folkeoplysningsområdet. 

Læs mere om baggrunden for etableringen af Vifo

Idrættens Analyseinstitut blev etableret af daværende kulturminister Brian Mikkelsen (K) i 2004 i København. I praksis har instituttet været i drift siden 1. februar 2005.

I 1997 fandt den første Play the Game-konference sted. Indtil 2002 blev konferencerne afholdt i regi af DGI, men i 2004 gik dansk idræts hovedorganisationer sammen om at stifte Play the Game som en selvejende institution. I januar 2011 fusionerede Play the Game med Idan, som siden har stået for driften af initiativet. 

Det samlede institut bestående af Idrættens Analyseinstitut, Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game ledes af en bestyrelse på seks medlemmer. Kulturministeren udpeger formanden og fem menige bestyrelsesmedlemmer, der har det overordnede ansvar for instituttet og dets virke.

Ministeren skal sikre, at bestyrelsen repræsenterer værdierne i instituttets arbejdsgrundlag, og at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har kompetencer inden for ledelse, dansk og international idrætspolitik, medievirksomhed, idrætsforskning, folkeoplysningsområdet og økonomi.

Bestyrelsen modtager et honorar, som er fastsat af Kulturministeriet.

Download forretningsordenen for betyrelsen

Den daglige ledelse varetages af instituttets direktør, Troels Rasmussen. Instituttets direktør refererer til bestyrelsen. I 2020 udgjorde direktørens samlede løn inkl. ferietillæg og pension 940.506 kr.

Chefgruppen udgøres derudover af analyse- og forskningschef Rasmus K. Storm og centerleder i Vifo, Henriette Bjerrum.

Idrættens Analyseinstitut, Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game er finansieret gennem lov nr. 1532 af 19. december 2017 (Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri). Instituttets grundbevilling dækker både Idan, Vifo og Play the Game og består af cirka 10 mio. kr. om året.

Denne bevilling skal finansiere de grundlæggende analyser og udredninger i henhold til instituttets handlingsplan. Grundbevillingen skal også sikre den løbende drift af instituttets funktioner og dække husleje, administration, information og dokumentation, opdatering og bearbejdning af national og international forskning, kommunikation, konferencesekretariat etc.

Endvidere har instituttet flere gange modtaget særlige bevillinger til Play the Games arbejde med good governance i international sport.

Grundbevillingen skal hvert år suppleres af indtægter fra rekvirerede opgaver, eksterne projektbevillinger og anden indtægtsdækket virksomhed. 

Læs mere om os

Kontakt
To mennesker holder oplæg foran publikum
Brug os
Ledige stillinger
Mand med computer
Presse
Keyboard med knap til databeskyttelse
Persondatapolitik