Vifo

Fakta om efterskoler

Efterskolerne er en skoleform for unge mellem 14 og 18 år, hvor eleverne bor og går i skole sammen. Ifølge efterskoleloven er skolernes hovedsigte livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Efterskolerne er frie skoler organiseret som selvejende institutioner, og det er muligt at gå på efterskole i 8., 9. og 10. klasse. På landsplan er der i dag 242 efterskoler, som omfatter mange forskellige skoletyper. Nogle skoler er specialiserede inden for bestemte typer af fag som f.eks. idræt, musik eller friluftsliv, men skolerne skal have et alment sigte. 20 efterskoler har specialiseret sig i ordblindhed, og derudover henvender 18 specialskoler sig til unge med særlige behov (www.efterskolerne.dk).

Efterskolerne har en lang historik. Den første efterskole blev grundlagt i 1851 i Ryslinge på Fyn af Kristen Kold, som var inspireret af Grundtvigs skoletanker. I dag bygger mange efterskoler forsat på et grundtvig-koldsk skole- og menneskesyn, men der er også efterskoler, som arbejder ud fra andre værdisæt. Det kan f.eks. være kristne eller humanistiske værdier eller værdier med rødder i spejderbevægelsen.

Efterskolernes elever

Gennem de seneste år har antallet af efterskoleelever været støt stigende (figur 1). Hvor der i 2012 var 26.523 elever, som gik på efterskoler, var antallet i 2022 oppe på mere end 32.000 elever.

Figur 1: Antallet af elever på efterskole 2012-2022


Figuren viser antallet af efterskoleelever pr. 1. oktober i de pågældende år. Kilde: www.statistikbanken.dk, tabel UDDAKT20.

Ses der på efterskoleelevernes bopæl, ses en klar tendens til, at det er mere almindeligt at tage på efterskole, hvis man bor i Vestjylland, end hvis man bor øst for Storebælt.

Efterskolernes størrelse varierer, men det gennemsnitlige elevtal er på 134 elever (Analyse af elevtal 2022). Efterskoleeleverne fordeler sig næsten ligeligt på tværs af køn med 49 pct. drenge og 51 pct. piger i 2022.

Det er som nævnt muligt at gå på efterskole i 8., 9. og 10. klasse, men størstedelen af efterskoleeleverne går i 10. klasse. Som tabel 1 viser, udgjorde de undervisningspligtige elever (8.-9. klasse) 24 pct. af elevtallet i skoleåret 2021-22, mens de resterende 76 pct. var elever i 10. klasse.

Tabel 1: Elevernes fordeling på klassetrin 2022-23

 

Elevtal

Andel i pct.

Antal elever i 8. og 9. klasse

7.875

24

Antal elever i 10. klasser

24.572

76

Elevtal i alt

32.447

100

Kilde: Analyse af elevtal 2022, www.efterskolerne.dk

På de fleste efterskoler er det muligt at tage folkeskolens afgangsprøver ligesom i folkeskolen, og undervisningen i 8. og 9. klasse skal generelt stå mål med undervisningen i folkeskolen, når det gælder de obligatoriske fag.

Lovgivningen og det statslige tilskud til efterskolerne

Efterskolernes virke er reguleret af Efterskoleloven (lov om efterskoler og frie fagskoler), og de enkelte efterskoler skal opfylde en række betingelser af organisatorisk og økonomisk karakter for at blive godkendt til statstilskud. Der er også nogle overordnede krav til undervisningens formål og karakter, men skolerne har stor frihed til selv at tilrettelægge undervisningen og til at drive efterskolen med udgangspunkt i det selvvalgte værdigrundlag.

Efterskolerne kom første gang på finansloven i 1895 og har siden da modtaget statstilskud. Tilskuddet er betinget af, at der også er deltagerbetaling fra eleverne, og der fastlægges årligt et minimumsbeløb for elevbetalingen.

Den største andel af statstilskuddet til efterskolerne består af taxametertilskud, som beregnes ud fra antallet af årselever. Derudover er der et grundtilskud og bygningstilskud. Endelig kan skolerne modtage støtte til specialundervisning og særlige elevgrupper samt andre specifikke formål.

Som figur 2 viser, har det samlede statstilskud til efterskolerne ligget på et relativt stabilt niveau gennem de seneste ti år. I 2021 modtog efterskolerne 2,2 mia. kr. i statstilskud – heraf udgjorde taxametertilskuddet cirka 1,6 mia. kr.

Figur 2: Efterskolernes statstilskud (i mio. kr.)


Kilde: Finanslovsdatabasens regnskabstal 2011-2021 (finanslovskonto 20.22.22: Efterskoler og 20.22.12: Grundtilskud til efterskoler). Beløbene er faste 2021-priser beregnet ud fra forbrugerprisindekset.

Læs nyheder om efterskoler

Efterskoleelever
Vifo Artikel 14.02.2024
Foreningerne bør holde kontakten til unge, der tager på efterskole, hvis de vil have dem tilbage
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Unge på efterskole
Vifo Kommentar 18.05.2023
Efterskolerne: "Nej til afskaffelse af 10. klasse"
Torben Vind Rasmussen
Vifo Podcast 02.02.2023
Folkeoplysning på lyd: ”Efterskolerne er en form for fristed”
unge glade mennesker
Idan Vifo Artikel 14.12.2022
Efterskoleelever vil gerne være aktive i foreningerne, når de kommer hjem igen
Vifo Artikel 29.01.2015
Efterskoler skal skabe aktivitet i lokalområderne