Folkeuniversitetet

Forelæsning på Folkeuniversitetet. Foto: Folkeuniversitetet i Aarhus/Nicolai Lorenzen

Foto: Aarhus Folkeuniversitet/Nicolai Lorenzen

Folkeuniversitetet har eksisteret siden 1898 og har til formål at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater til den brede voksne befolkning gennem foredrag og kurser.

Organisatorisk var Folkeuniversitetet frem til den 1. august 2018 én lovbestemt organisation med afdelinger i universitetsbyerne Aalborg, Aarhus, Odense og København samt cirka 80 lokalkomitéer rundt omkring i landet (2015). Folkeuniversitetet var ledet af et nævn nedsat af Kulturministeriet, som havde det overordnede ansvar for organisationens samlede virksomhed.

I løbet af 2017 fremsatte Kulturministeriet dog et lovforslag, hvor hovedpunkterne var en nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelserne med det formål at etablere en mere decentral struktur for Folkeuniversitetet med færre administrative niveauer. Den 1. august 2018 trådte den nye lov i kraft.

I dag er Folkeuniversitetets afdelinger i Aarhus, Aalborg, Odense og København samt Komitestyrelsen derfor selvejende institutioner uden nogen samlende organisering. De omkring 80 mindre lokalkomiteer kan selv bestemme, om de vil være tilknyttet én af de fire afdelinger eller Komitestyrelsen.

Læs mere om ændringerne i Folkeuniversitetets struktur

Læs bekendtgørelsen for Folkeuniversitetet (pr. 1. august 2018)

Folkeuniversitetets aktiviteter
I 2014 lå Folkeuniversitetets samlede aktivitetsniveau på 11.749 dobbelttimer, fordelt på forelæsninger og kurser. Over de senere år har Folkeuniversitetets samlede aktivitetsniveau været faldende. I samme periode er der sket ændringer i aktiviteternes karakter, da antallet af kurser har været faldende, mens antallet af forelæsninger er steget (figur 1).

Figur 1: Folkeuniversitetets samlede aktiviteter i antal dobbelttimer i perioden 2001-2014

Folkeuni Fig 2 (2)

Kilde: Folkeuniversitetets aktivitetsoversigter stillet til rådighed af Folkeuniversitetet i Danmark.

Ændringerne i aktiviteternes karakter har været medvirkende til, at Folkeuniversitetet - på trods af det faldende aktivitetsniveau - har forøget sit deltagertal. I 2014 deltog 159.238 personer i Folkeuniversitetets kurser og forelæsninger. Udviklingen varierer dog betydeligt på tværs af universitetsafdelingerne (figur 2).

Figur 2: Udviklingen i deltagerantal på tværs af afdelinger i perioden 2001-2014

Folkeuni Fig 3 (1)

Kilde: Folkeuniversitetet i Danmark

Folkeuniversitetet er på Finansloven og modtog i 2017 14,3 mio. kr. i statslig støtte. Den statslige støtte var frem til lovændringen vedrørende Folkeuniversitetets struktur fordelt på driftstilskud (11,7 mio. kr. i 2017) og administrationstilskud (2,6 mio. kr. i 2017). Driftstilskuddet gik til underviserhonorar samt rejsegodtgørelse til underviserne. Tilskuddet blev udbetalt til Folkeuniversitetsnævnet, der fordelte det videre til folkeuniversitetsvirksomhederne.

Figur 3 viser udviklingen i den statslige støtte til Folkeuniversitetet.

Figur 3: Tilskud til Folkeuniversitetet i perioden 2001-2013 (i millioner kr.)

Folkeuni Fig 4

Kilde: Finanslovsdatabasen (faste 2014-priser).

Efter lovændringen pr. 1. august 2018 vil statens tilskud fremadrettet blive opgjort som én samlet bevilling på finansloven. Tilskuddet vil blive fordelt direkte til enhederne efter en model, som giver enhederne et beløb pr. komité, de har tilknyttet, hvorefter restbeløbet fordeles baseret på et gennemsnit af det tilskud, enhederne har modtaget i de foregående år. Enhederne vil dermed få udbetalt et samlet beløb én gang årligt, som de frit kan disponere over, dog under ansvar over for Kulturministeriet, der fører tilsyn med enhederne.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.