Vifo Artikel 07.01.2016

Haarder vil ikke blande sig i ny vejledning

Bertel Haarder afviser at lægge pres på erhvervs- og vækstministeren for at få trukket en ny vejledning om konkurrenceforvridning ved folkeoplysningsstøtte tilbage.

Skrevet af: Søren Bang

Kulturminister Bertel Haarder afviser at gå ind i sagen om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens (KFST) nye vejledning om uddeling af kommunal støtte til folkeoplysende foreninger, som er blevet kritiseret af fem hovedorganisationer på folkeoplysningsområdet for at politisere og underminere formålet med folkeoplysningsstøtten.

I et brev sendt kort før jul afviser Bertel Haarder en fælles opfordring fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Ungdoms Fællesråd om at gå ind i sagen.

”KFST kan i henhold til konkurrenceloven behandle sager af egen drift og træffe afgørelser og udgør sammen med Konkurrencerådet en samlet uafhængig myndighed, hvis arbejde jeg ikke kan blande mig i,” skriver Bertel Haarder i sit svar.

Her fremhæver han samtidig, at ”kommunernes mulighed for og pligt til at yde støtte til den folkeoplysende virksomhed er uændret”, og at ”KFST ikke har stillet spørgsmål ved hverken folkeoplysningslovens regler eller kommunernes administration heraf…”.

Utilfreds med svar

Den konklusion deler man ikke i Dansk Folkeoplysnings Samråd.

”Jeg er forundret over, at ministeren tilsyneladende ikke forstår, hvor problematisk vejledningen er,” siger DFS’ formand Per Paludan Hansen på samrådets hjemmeside, hvor han bl.a. peger på, at kommunerne ved risikoen for konkurrenceforvridning alene skal sikre sig, at støttemodtagerne efterlever lovens krav til formål og foreningsdannelse.

Han afviser samtidig, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke stiller spørgsmål ved reglerne i folkeoplysningsloven.

”Det er jo netop det, styrelsen gør, når den ekstremt politiserende skriver, at ’en lovlig støtte medvirker ikke nødvendigvis til at fremme en effektiv anvendelse af samfundets ressourcer’.”

Ifølge DFS har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på et møde med tre af de fem hovedorganisationer afvist at ændre i vejledningen, men man vil tage dem i betragtning ved en række informationsmøder for kommunerne.

I vejledningen konkluderer styrelsen på baggrund af en konsulentrapport, at der kan være tale om lokal konkurrenceforvridning, når bl.a. fitnesscentre og danseforeninger modtager folkeoplysningsstøtte. Styrelsen anbefaler på den baggrund, at kommunerne tager konkurrencehensyn, når de fastlægger lokale tilskudsmodeller, der rækker ud over lovens minimumskrav.