Idan Vifo Artikel 01.03.2022

Voksne færinger er aktive i fritiden, men kun halvdelen er det regelmæssigt

På Færøerne er det er populært at dyrke idræts- og fritidsaktiviteter i fritiden, viser en ny undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning. Gå- og vandreture, styrketræning og løb hitter som motion, mens håndarbejde, landbrug og fiskeri er populære fritidsaktiviteter.

Skrevet af: Mette Eske

Det er svært at finde en færing, der slet ikke er aktiv i sin fritid. Faktisk er det kun 4 pct. af de færøske voksne, der hverken dyrker idræts- eller fritidsaktiviteter, når de svarer på, om de har dyrket en række navngivne aktiviteter inden for de seneste 12 måneder. Det viser en ny undersøgelse, som Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har lavet.

Undersøgelsen ’Fritidsvaner og fremtidens mødesteder på Færøerne’ viser, at 65 pct. af de voksne både dyrker idrætsaktiviteter og går til fritidsaktiviteter. 24 pct. dyrker udelukkende idrætsaktiviteter, mens 7 pct. udelukkende dyrker fritidsaktiviteter (figur 1).

Ser man nærmere på, hvem der udgør de 65 pct., viser undersøgelsen, at der er flere kvinder end mænd, der både dyrker idræts- og fritidsaktiviteter, og at det i højere grad er voksne over 40 år. Desuden er der en tendens til, at andelen af voksne, der udelukkende dyrker idrætsaktiviteter, falder med alderen, mens det forholder sig omvendt med andelen, der udelukkende dyrker fritidsaktiviteter, som i stedet stiger med alderen.

Set fra et samfundsmæssigt perspektiv er det positivt, at så mange voksne er aktive i deres fritid, da undersøgelsen peger på, at voksne, der dyrker idræts- og/eller fritidsaktiviteter, er mere tilbøjelige til at trives og have et godt selvvurderet helbred end voksne, der slet ikke er aktive i deres fritid.

Figur 1: Størstedelen har dyrket både idræts- og fritidsaktiviteter (pct.)

Figuren viser, hvor stor en andel der har dyrket 1) både idræts- og fritidsaktiviteter, 2) kun fritidsaktiviteter, 3) kun idrætsaktiviteter og 4) hverken idræts- ellers fritidsaktiviteter (n=1.840).

Kvinders idrætsdeltagelse er mere stabil end mænds

Ses der i stedet på den generelle idrætsdeltagelse, hvor borgerne har svaret på, om de normalt dyrker sport og motion, er andelen af aktive noget lavere. 49 pct. af borgerne dyrker sport og motion, og ligesom i Danmark er der flere kvinder (51 pct.) end mænd (47 pct.), der er aktive, men deltagelsen varierer i takt med alderen (figur 2). Blandt de 16-19-årige er idrætsdeltagelsen eksempelvis højere blandt mænd end kvinder, og det gælder også for de 30-39-årige. Men i de øvrige aldersgrupper, er det kvinderne, der er mest aktive.

Det er oplagt at kæde nedgangen i sport og motion til en generel oplevelse af travlhed i hverdagen, som betyder fravalg af sport og motion for en periode. Når de 30-39-årige skal svare på, om de dyrker sport og motion, svarer denne gruppe i højere grad end de øvrige voksne aldersgrupper ’ja, men ikke for tiden’, hvilket indikerer, at de er positivt indstillet på at (gen)optage motionsaktiviteter på et senere tidspunkt i livet.

Figur 2: Kvindernes idrætsdeltagelse overstiger mændenes i de ældre alderskategorier (pct.)

Figuren viser andelen som svarer ’ja’ på spørgsmålet ‘Dyrker du normalt sport/motion?’. Fordelt på køn og alder (n=1.840).

I forhold til alder ser det anderledes ud, når det kommer til at deltage i hobby- og fritidsaktiviteter. Ligesom ved sport og motion er 49 pct. aktive, men her er det kvinderne, der på tværs af alle aldersgrupper dyrker hobby- og fritidsaktiviteter i højere grad end mænd – dog med en enkelt undtagelse blandt de 20-29-årige, hvor deltagelsen er lige høj blandt mænd og kvinder. Samtidig viser figur 3, at det for både mænd og kvinder er de ældre aldersgrupper, der har den højeste deltagelse i hobby- og fritidsaktiviteter.

Det kan eksempelvis skyldes, at helbredet passer bedre til denne type aktiviteter. Når de ældste aldersgrupper skal forklare, hvad der afholder dem fra at dyrke sport og motion, nævner de dårligt helbred som en årsag. Mange ældre går desuden til hobby- og fritidsaktiviteter, fordi det giver dem mulighed for at møde nye mennesker og at være en del af et fællesskab.

Figur 3: Andelen af fritidsaktive kvinder er større i næsten alle aldersgrupper (pct.)

Figuren viser andelen som har svare ’ja’ på spørgsmålet ‘Dyrker eller går du normalt til hobby-/fritidsaktiviteter (som ikke er idræt)?’. Fordelt på køn og alder (n=1.840).

Voksne dyrker mange forskellige idræts- og fritidsaktiviteter

Ser man på top-20 over voksnes valg af aktiviteter på tværs af idrætten og det øvrige fritidsliv, finder man en god blanding af både idræts- og fritidsaktiviteter (figur 4). Gå- og vandreture er den mest udbredte aktivitet blandt voksne (75 pct.), hvilket skal ses i lyset af coronakrisen, hvor mange aktiviteter ligesom i Danmark har været lukket ned. Styrketræning (36 pct.) og løb (28 pct.) indtager henholdsvis anden- og tredjepladsen efterfulgt af håndarbejde (25 pct.) og anden fitness- og motionstrænings (24 pct.).

Figur 4: Top-20 over voksnes valg af aktiviteter på tværs af idræt og det øvrige fritidsliv (pct.)

Figuren viser top-20 over voksnes valg af idræts- og fritidsaktiviteter i løbet af det seneste år (n=1.840).

Aktiviteter på egen hånd hitter blandt voksne

De fleste voksne (86 pct.) dyrker deres idrætsaktiviteter på egen hånd, mens færre dyrker aktiviteter i foreningsregi (27 pct.) eller det private/kommercielle regi (27 pct.) - f.eks. fitnesscentre eller danseskoler (tabel 1). Det hænger naturligt sammen med, at eksempelvis gå- og vandreture samt løb, som mange voksne dyrker, oftest foregår på egen hånd.

Selvom mange voksne (37 pct.) udelukkende dyrker deres idrætsaktiviteter på egen hånd, så er der også mange, der kombinerer deres selvorganiserede aktiviteter med aktiviteter i det private/kommercielle regi (25 pct.) eller i foreningsregi (25 pct.).

Andelen af voksne, der kombinerer flere forskellige organiseringsregi, falder med alderen, hvor flere i stedet holder sig til udelukkende at dyrke aktiviteter på egen hånd. Det er desuden mere populært at kombinere forskellige organiseringsformer, hvis man bor i byerne, end hvis man bor i bygderne, hvor de i højere grad udelukkende dyrker aktiviteter på egen hånd, hvilket sandsynligvis hænger sammen med udbuddet af aktiviteter.

Tabel 1: Størstedelen af de voksne dyrker sports- og motionsaktiviteter på egen hånd (pct.)

  Alle Køn
Kvinder Mænd
Forening 27  25 28
Privat 27 32 22
Fritidsundervisning/aftenskole 8 11 5
På egen hånd 86 87 84
Anden sammenhæng 12 10 13

Tabellen viser svarfordelingen på spørgsmålet ‘I hvilken sammenhæng har du dyrket dine aktiviteter? (Sæt gerne flere kryds)’, angivet i andele. Total og fordelt på køn (n=1.840).

Når det gælder hobby- og fritidsaktiviteter, er det også aktiviteter på egen hånd, der er mest udbredt (60 pct.), efterfulgt af fritidsundervisning/aftenskole (19 pct.), religiøs sammenhæng (f.eks. kirke eller menighed) (15 pct.), anden sammenhæng (12 pct.), forening (9 pct.) eller musikskole (1 pct.) (tabel 2).

Tabel 2: Størstedelen af de voksne dyrker deres hobby- og fritidsaktiviteter på egen hånd (pct.)

  Alle Køn
Kvinder Mænd
På egen hånd 60 59 61
Fritidsundervisning/aftenskole 19 28 10
Musikskole 1 1 1
Forening 9 7 10
Religiøs sammenhæng 15 15 14
Anden sammenhæng 12 13 10

Tabellen viser svarfordelingen på spørgsmålet ‘I hvilken sammenhæng har du dyrket eller gået til dine hobby-/fritidsaktiviteter (som ikke er idræt)?’, angivet i andele. Total og fordelt på køn (n=1.840).

Om undersøgelsen

Borgerundersøgelsen bygger på en elektronisk spørgeskemaundersøgelse udsendt til et repræsentativt udsnit af voksne.

I alt deltog 1.840 voksne i alderen 17 år eller derover, hvilket giver en svarprocent på 31.

Undersøgelsen er gennemført i perioden februar-august 2021.

Download rapporten

Piger til gymnastik
Idan Vifo Udgivelse februar 2022

Fritidsvaner og fremtidens mødesteder på Færøerne. Deltagelse, foreningsliv og fysiske rammer

Læs mere om temaet

Grønlandske børn løber med hinanden i hænderne
Idan Tema

Idræt og fritid i Norden