Vifo

Vifo evaluerer ’Syng, Spis og Snak’ på højskolerne

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) har igangsat projektet ’Syng, Spis og Snak’, der gennem en kombination af spisefællesskaber og sangfællesskaber ønsker at udbrede fællessangen til nye målgrupper i samfundet. Vifo har indgået aftale med FFD om at stå for den eksterne evaluering af projektet, som blev afsluttet i oktober 2019.

Undersøgelsen er afsluttet

Ti højskoler er efter ansøgning udvalgt til at deltage i projektet og har dermed forpligtet sig til at afholde en række spise- og sangarrangementer i perioden juni 2017-august 2019. Det er en væsentlig del af projektet, at arrangementerne gennemføres med inddragelse af lokale samarbejdspartnere.

De ti deltagende skoler vil udgøre et netværk, som giver mulighed for erfaringsudveksling omkring metoder og tilgange samt arbejdet med at nå forskellige typer af målgrupper. På baggrund af deltagernes erfaringer skal projektet bidrage til udviklingen af en række koncepter for forskellige typer af arrangementer, der rummer både fællessang, spisefællesskaber og samtale på tværs af deltagerne.

Evalueringens fokus er de følgende temaer, som anses for værende særligt centrale læringspunkter i forhold til projektets videre udvikling og konsolidering:

  • Arrangementernes antal, indhold og karakter
  • Arrangementernes elementer af sang, mad og snak
  • Højskolernes erfaringer med afviklingen af arrangementerne
  • Samarbejdet i lokalsamfundet
  • Deltagernes profiler
  • Deltagernes vurderinger af arrangementerne

For at belyse de ovenstående temaer, består evalueringen metodisk af de følgende dele:

Evalueringsskemaer
De deltagende højskoler har efter hvert arrangement udfyldt et evalueringsskema, der har til formål at skabe overblik over de afholdte arrangementers indhold og karakter og indsigt i højskolernes egne vurderinger af de gennemførte arrangementer.

En spørgeskemaundersøgelse blandt deltagere
I efteråret 2018 gennemførtes en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne på ét arrangement på hvert af de ti deltagende højskoler. Undersøgelsen skulle afdække deltagernes profiler samt deres vurderinger af de afholdte arrangementer.

Deltagerobservation og kvalitative interviews
Vifo var med som deltager ved fem udvalgte arrangementer og gennemførte derudover kvalitative interviews med tovholdere på samtlige ti deltagende højskoler samt udvalgte samarbejdspartnere.

Deltagelse på netværksmøder
Undervejs i projektperioden medvirker Vifo på to netværksmøder med de deltagende højskoler.

Samlet skal evalueringen bidrage med en løbende opsamling af projektets resultater, så erfaringerne kan blive sat i spil sammen med de deltagende højskoler. Derudover skal evalueringen gøre det muligt at bruge erfaringerne fra udviklingsperioden til at kvalificere projektets anden del, som forventes at forløbe fra 2019-2022. Evalueringsrapporten er afsluttet i oktober 2019.

Senioranalytiker, ph.d.

Malene Thøgersen

Folkeoplysning, folkeoplysningsloven

Download rapporten

Folk synger. Foto: FDF
Vifo Udgivelse oktober 2019
Evaluering af Syng, spis og snak