Vifo Artikel 24.01.2022

Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning

En dom fra EU-Domstolen har underkendt den danske fortolkning af, hvad der kan anses som skoleundervisning og derfor kan fritages fra moms. Skatteministeriet har derfor varslet, at nogle udbydere af undervisning fremover skal betale moms, og det kan ramme aftenskolerne.

En dom fra EU-domstolen om moms på undervisning i køreskoler har fået den danske Skattestyrelse til at overveje, om der i fremtiden skal være moms på undervisning i aftenskoler. Intet er endnu afgjort, men Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) er bekymrede for, hvad der kan ske, hvis momspligten bliver en realitet.

”Det vil føre til skolelukninger på stribe, og det vil skabe et meget dårligere og mere centraliseret udbud af folkeoplysning for borgerne – særligt for udsatte og økonomisk dårligt stillede borgere i land- og yderkommuner, hvor stigninger på deltagerbetalingen rammer hårdest,” siger DFS’ formand, Per Paludan, i en artikel på DFS’ hjemmeside.

EU-dom har underkendt dansk fortolkning af skoleundervisning

Frygten for, om der vil blive lagt moms på kurser i aftenskolerne, er opstået, efter at EU-Domstolen i en dom fra 2019 afgjorde, at køreskoleundervisning ikke kan karakteriseres som såkaldt skoleundervisning, der giver eleverne viden og færdighed i en bred og varieret mængde af emner og åbner op for uddybning og udvikling.

Det er kun undervisning, som kan karakteriseres som skoleundervisning, der er momsfritaget, og ifølge et lovforslag fra Skatteministeriet har EU-dommen underkendt den hidtidige danske fortolkning af, hvad der kan anses som skoleundervisning. Indtil nu er undervisning i f.eks. sprog, musik, legemsøvelser – også i fitnesscentre – håndarbejde og tegning blevet anset for skoleundervisning i Danmark, og udbyderne har derfor ikke haft pligt til at betale moms af ydelserne.

Af lovforslaget fremgår det, at EU-Domstolens fortolkning af momsfritagelsen for undervisning skal afspejles i den danske måde at fortolke direktivet på, men også at det ikke kræver en lovændring, men alene en ændring i Skatteforvaltningens praksis på området.

”Praksisændringen vil indsnævre momsfritagelsen og medføre, at nogle udbydere af undervisning går fra at levere momsfri undervisning til at levere momspligtig undervisning,” står der i lovforslaget.

DFS har i de seneste måneder arbejdet for at afdække, hvilke udbydere af undervisning den nye fortolkning og praksisændring får konsekvenser for, men det er stadig ikke afklaret, om aftenskoler skal betale moms af nogle eller alle deres ydelser.

DOF håber på at undgå prisstigninger

Dansk Oplysnings Forbund (DOF) er ligesom DFS engageret i arbejdet med at sikre, at der ikke bliver lagt moms på aftenskolekurser, gennem dialog med ministerier, styrelser, og politiske ordførere på både kultur- og skatteområdet. Henrik Christensen, sekretariatsleder i DOF, maner dog til forsigtig besindelse omkring udsigten til moms på aftenskoleundervisning:

”Det vil selvfølgelig være en alvorlig sag, hvis aftenskolerne bliver pålagt moms. Men skulle det gå så galt, forventer vi, at der vil blive fundet en model, så deltagerne ikke rammes af massive prisstigninger. Det kunne ske ved, at støtten til aftenskolerne forhøjes tilsvarende,” siger Henrik Christensen, sekretariatsleder i DOF, i en artikel på DOF’s hjemmeside.

Tal fra Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) viser, at kommunerne i 2019 brugte 319 mio. kr. på tilskud til aftenskoleundervisning, men det beløb dækker kun op til 1/3 af aftenskolernes udgifter til leder- og lærerløn og kan ikke umiddelbart bruges til at vurdere, hvor meget det kommunale tilskud skulle stige for at kunne dække en eventuel momspligt. DFS vurderer dog, at en ny momspligt vil beløbe sig i op mod 200 mio. kr. årligt alene på aftenskoleområdet.

Ifølge Vifo var der i 2017 1.080 aftenskoler i Danmark, og der er meget stor variation i aftenskolernes økonomi, så en eventuel momspligt vil sandsynligvis ramme meget forskelligt.

”Men hvis aftenskolerne bliver pålagt at betale moms, vil det formentlig især ramme de små flerfaglige aftenskoler. Det er dem, der allerede i dag kæmper mest med at få økonomien til at løbe rundt,” siger senioranalytiker i Vifo, Malene Thøgersen.

DFS og oplysningsforbundene afventer nu den videre proces, hvor Skattestyrelsen vil udsende et såkaldt ’styresignal’, der redegør for, i hvilket omfang praksis skal ændres, og hvilke undervisningsformer der bliver omfattet.

Styresignalet bliver sendt i ekstern høring, hvor der vil være mulighed for at afgive høringssvar, inden det offentliggøres med en dato for, hvornår det træder i kraft.