Vifo Artikel 10.03.2016

DUF vedtager omdiskuteret ny fordeling af tipsmidler

Efter en række mindre justeringer vedtog DUF’s styrelse nye regler for fordelingen af tipsmidler til ungdomsorganisationer. Dermed skal organisationerne fremover deles op i fem grupper med forskellige tilskud og tilskudslofter. Ungdommens Røde Kors’ forslag om en anderledes model blev forkastet.

Skrevet af: Jonna Toft

25-30 ændringsforslag var på dagsordenen, da styrelsen i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) mødtes den 9. marts, for at sætte punktum for et års arbejde med nye tipsregler.

DUF fordeler årligt ca. 120 mio. kr. fra lottomidlerne til ca. 80 organisationer. Det sker efter nogle retningslinjer, som DUF selv laver, og som skal godkendes i Tipsungdomsnævnet.

Forslaget til de nye tipsregler har været et år undervejs, og i høringsfasen mødte det en del modvind. Der var kritik af et eller flere punkter i 18 af de 33 høringssvar.

Læs om høringssvarene på vifo.dk.

Men der blev kun gennemført mindre justeringer og tilpasninger ved styrelsens møde i går. De fleste ændringsforslag bundede ifølge DUF-formand Kasper Sand Kjær i høringssvarene.

”Vi har lempet reglerne for overgangsordningen, så flere organisationer kan komme på den. Det bliver også lidt lettere at få indslusningstilskud. Desuden har vi indført en generel dispensationsmulighed, så vi sikrer, at ingen kommer i klemme i de nye regler,” siger han.

Nu skal Tipsungdomsnævnet så behandle og godkende reglerne, inden de træder i kraft. 

Ændringsforslag: Fordel penge efter objektive kriterier

Et centralt punkt i de nye tilskudsregler er, at DUF fremover vil opdele organisationerne i fem grupper med forskellige tilskudsregler og tilskudslofter. Hidtil har man opereret med to grupper.

Opdelingen vil formentlig komme til at betyde, at politiske ungdomsorganisationer, spejderkorps, religiøse organisationer og udvekslingsorganisationer prioriteres højere tilskudsmæssigt end sociale og kulturelle organisationer. Disse vil fremover få et skønnet tilskud, hvilket flere af dem ikke er tilfredse med.

Denne opdeling foreslog Ungdommens Røde Kors (URK) droppet med et vidtgående ændringsforslag, som er lavet i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp Ungdom og med input fra andre organisationer. URK risikerer i værste fald at miste op til 1,9 mio. kr. i tilskud fra DUF.

”Vi foreslår, at DUF skal fordele penge efter to objektive kriterier: Hvor meget udgør egenkapitalen i forhold til omsætningen i organisationen - altså: Hvor velpolstret er den, og bruges pengene til aktiviteter? Og hvor stor en andel af organisationens samlede økonomi udgør DUF-tilskuddet. Vi vil altså se på, hvor afhængig organisationen er af DUF,” forklarer formand Amalie Utzon og tilføjer, at et tilskudsloft i den alternative model skal sikre, at én organisation ikke kan tømme kassen.

”Forslaget er et ønske om en ordentlig og ligeværdig model. Det vil generelt holde hånden under flere organisationer og sikre en gennemsigtig udmåling,” forklarer Amalie Utzon.

”Vores test af forslaget viser, at f.eks. vil spejderne ikke få det øgede tilskud, som de står til nu, for de har store egenkapitaler. Derimod vil politiske ungdomsorganisationer og kulturelle foreninger få højere tilskud, fordi deres økonomi typisk er mere skrøbelig. I URK vil vi miste nogle penge, men ikke så mange som nu og på et mere retfærdigt grundlag,” siger hun og fortsætter:

”Det vigtigste er, at vi her tager udgangspunkt i objektive forhold, som kan måles, og ikke i en subjektiv vurdering af, hvilke organisationer der udfører det mest demokratiserende arbejde for ungdommen. Vi kan ikke forstå, at DUF føler sig berettiget til at bedømme, om spejderarbejde og politisk ungdomsarbejde er mere demokratiserende end det, vi gør.” 

Nu skaber DUF et hierarki

Ændringsforslaget fra URK blev forkastet med 16 stemmer mod 1, nemlig dén fra URK’s repræsentant. Kasper Sand Kjær siger:

”Vi har diskuteret forslaget grundigt, men styrelsen fandt det ikke bedre end det forslag, vores arbejdsgruppe har lavet. Helt grundlæggende er de organisationer, vi giver tilskud til, forskellige angående formål og aktiviteter. For at behandle dem retfærdigt, må vi gruppere dem og behandle dem forskelligt.”

URK’s repræsentant i DUF’s styrelse, politiske næstformand Søren Bøllingtoft Knudsen, er utilfreds med afgørelsen:

”Jeg kan ikke se, at DUF’s nye tilskudsregler er en fremtidssikring af DUF. Hvordan skal vi kunne stå sammen om større og vigtigere dagsordener, når DUF mener, at fællesskaber i sociale organisationer har en ringere værdi end fællesskaber i andre organisationer?” spørger han.

”Vist er foreningerne forskellige og skal behandles forskelligt. Men frem for at rangere foreningerne subjektivt, burde DUF favne os alle og se foreningerne som ligeværdige. Det er ærgerligt, at DUF’s styrelse ikke vælger at gøre dette. Nu skaber man et normativt hierarki, og det er ekstremt ærgerligt, synes jeg.” 

Ventilen ønsker klarhed og gennemsigtighed

Også organisationen Ventilen, som laver aktiviteter for ensomme unge, har lavet et ændringsforslag til DUF’s tipsregler. Her beder man om større gennemsigtighed, forklarer formand Maria Bergmann Nielsen:

”Hvis DUF vil skabe større klarhed og gennemsigtighed med sit forslag, så er det ikke lykkedes. Vi har svært ved at se, hvad vi bliver målt på. Vi skal formentlig have et skønnet tilskud fremover i stedet for et tilskud pr. medlem, og vi har brug for at vide, hvad der skønnes ud fra, og hvad vi sammenlignes med. Det er afgørende, hvis DUF vil bevare tilliden mellem DUF og organisationerne,” siger hun.

Ventilen foreslog derfor en formulering af, hvad en aktivitet er. Den blev dog ikke vedtaget. Men det blev et andet af Ventilens ændringsforslag – nemlig en præcisering af, at aktiviteterne ikke kun skal være for medlemmer, men også kan være for børn og unge, der ikke er medlemmer. Anonymitet er nemlig vigtigt i Ventilens arbejde, og den går fløjten, hvis alle skal registreres. Ventilen risikerer at miste op til 340.000 kr. i tilskud årligt. 

Tipsungdomsnævnet har også lagt vægt på at sikre gennemsigtighed. I sit høringssvar skrev Tipsungdomsnævnet:

”Det er nævnets ønske, at tilskudsreglerne for medlemsorganisationerne skal være så enkle, forståelige, forudsigelige og håndterbare som muligt. Samtidig skal det sikres, at tilskud fordeles efter sammenlignelige og kontrollerbare kriterier, hvor der lægges vægt på DUF’s kerneværdier. Ved sin afsluttende behandling bedes DUF genoverveje om disse hensyn er behørigt varetaget.”

Hvorvidt disse generelle kommentarer vil påvirke nævnets endelige behandling af den nye tilskudsmodel, vil stå klart, når Tipsungdomsnævnet mødes den 18. april.

Selv om de nye tipsregler er et kompromis, er de langt mere klare og gennemsigtige, end de gamle var, mener Kasper Sand Kjær fra DUF.

”Før var det svært for foreningerne at se, hvorfor de blev indplaceret som enten ’samfundsengagerende’ eller ’foreningsengagerende’. Det er vi ude over nu. Definitionen på de fem grupper er langt klarere, og indholdet i tipsreglerne er i mine øjne mere overskueligt.”