Vifo Artikel 21.06.2018

Frivillighed i forandring giver ændrede behov for støtte

En ny analyse af frivilligheden i den sociale sektor peger på, at de senere års forandringer giver nye ønsker og behov for hjælp og støtte, fx i relation til økonomi, samarbejde med kommuner og spørgsmål om øget professionalisering.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Frivillighed

Frivilligheden på det sociale område er i forandring, og det åbner nye behov for hjælp og støtte. Det beskrives i en ny rapport fra VIVE og RUC for Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet. Rapporten, ’Understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde - en analyse af udviklingstendenser og behov for kontinuitet og forandring i nationale virkemidler’, er en del af ’Frivilligpakken’ i satspuljeaftalen.

Rapporten har især fokus på, hvordan de nationale aktører kan bidrage til at udvikle og understøtte det frivillige sociale område. Det gælder Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Fonden for Socialt Ansvar, Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, Frivilligrådet og Socialstyrelsen, der understøtter sektoren via bl.a. rådgivning, kurser og tilskud.

Analysen peger på, at sektoren er meget differentieret og strækker sig fra medlemsbaserede organisationer til løsere netværksorganiseringer og socialøkonomiske virksomheder.

Blandt udviklingstendenserne er en øget markedsgørelse, som stiller nye krav til området med fokus på kontrakter, performance, effekt, dokumentation og professionalisering. Der samarbejdes i stigende omfang med kommuner om velfærdsydelser, og der indgås nye partnerskaber og samarbejder.

Samtidig orienterer en større del af de frivillige sig mod enkeltsager, og de arbejder i højere grad på ad hoc-basis.

Forandringerne betyder bl.a., at der i højere grad er behov for at understøtte lokale netværk og det tværsektorielle samarbejde. Der er også brug for, at især de nyere, hybride og netværksorganiserede former for frivillighed understøttes bedre, så man bakker op om mangfoldigheden på området.

Desuden efterspørger de frivillige organisationer en mere stabil finansiering af den frivillige sociale sektor.

Læs mere

Download rapporten

Andre Udgivelse juni 2018
Understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde