Vifo Artikel 27.01.2015

Visionsforum: Tid til en national vision for amatørkulturen

Folkeoplysningen fik sin nationale vision for et par måneder siden. Nu er tiden også moden til en national vision for amatørkulturen, mente politikere og organisationer, da amatørkulturen var til debat på et visionsforum på Christiansborg.

Nøgleord: Kultur

I 2004 udtalte et enigt folketing, at det ”tillægger det frivillige arbejde inden for kunst og kultur stor værdi. Arbejdet har stor betydning for borgernes udfoldelsesmuligheder, for udviklingen af forpligtende fællesskaber, for indsigt i den skabende proces og for den kunstneriske fødekæde.”.

Udtalelsen blev i sin tid fulgt op med en undersøgelse af amatørkulturens rolle, men siden da har der været meget begrænset opmærksomhed på amatørkulturen fra nationalt politisk hold. I modsætning til nogle af de lande, vi normalt sammenligner os med, har Danmark ingen nationale mål eller strategier for området. 

Det var på denne baggrund, at Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) og Landsforeningen for dramatisk virksomhed (DATS) den 21. januar satte de amatørkulturelle aktører stævne på Christiansborg for at diskutere, om tiden er moden til en fælles vision.

Dagen blev indledt med inspirationsoplæg fra England, Norge og Flandern, og derefter blev amatørkulturen diskuteret i to paneldebatter med deltagere fra henholdsvis kommunerne og det landspolitiske niveau.

Blandt de pointer der blev understreget flere gange i løbet af dagen, var behovet for mere synlighed og dokumentation.

”De professionelle gør meget opmærksom på sig selv, I gør det måske knapt så meget,” lød det fra Marlene Borst Hansen, kulturordfører fra Det Radikale Venstre, som stod for dagens åbningstale.

Ifølge Marlene Borst Hansen er en af amatørkulturens store udfordringer, at der ofte ikke er den samme anerkendelse af frivillige på det kulturelle område som på fx idrætsområdet, og derfor skal amatørkulturen, være bedre til at synliggøre sig selv.

Morten Hagevik, generalsekretær i Norges Teaterråd opfordrede i den forbindelse til en større grad af dokumentation af omfanget og betydningen af de amatørkulturelle aktiviteter, hvilket ifølge de norske erfaringer har medført en større politisk gennemslagskraft.

Synergier gennem samarbejde

Én af måderne til at skabe synlighed og gennemslagskraft på kan være øget samarbejde med andre aktører.

”Amatørkulturen og den professionelle kultur ikke er modsætninger, men forudsætninger,” var budskabet fra Marlene Borst Hansen:

”Tænk over hvordan I kan blive endnu bedre til at til at skabe synergier mellem de professionelle og al den energi, I som ildsjæle bidrager med.”

Ifølge Karen Louise Erichsen, kultur- og fritidschef i Thisted kommune, der som eneste embedsmand deltog i eftermiddagens kommunalpolitiske debat, kan der med fordel samarbejdes mellem amatørkulturen og de lokale kulturinstitutioner som fx biblioteker, museer og egnsteatre:

”Jeg tror, amatørkulturen har potentialer til at forny vores faginstitutioner”.

Ifølge kultur- og fritidschefen kan den type af samarbejde samtidig bidrage med, at kulturen når bredere ud i befolkningen. Hun understregede desuden amatørkulturens særlige position i landkommuner som Thisted kommune, hvor afstanden til professionelle kulturtilbud mange steder er lang:

”Skal man opsøge et kulturelt tilbud 30 km fra, hvor man bor, så kommer man sikkert ikke af sted […] Uden amatørkunsten er der rigtig mange borgere hos os, der ikke ville blive introduceret til det vidunderlige og berigende i livet, der udgøres af æstetisk praksis.”

Fra lokalpolitisk niveau lød der en opfordring til samarbejde mellem de mange forskellige amatørkulturelle aktører rundt omkring i kommunerne for at skabe større gennemslagskraft:

”Hvis man står sammen på tværs af organiserede og ikke-organiserede og henvender sig til kommunen, så taler man både højere og stærkere,” lød det fra Merete Scheelsbeck (K).

Visionen skal vokse nedefra

I den afsluttende landspolitiske debat var der enighed blandt politikere om, at der er basis for at arbejde videre med en fælles vision for amatørkulturen:

”Jeg er overbevidst om, at vi i Danmark mangler en strategi på det her område,” lød det fra Troels Ravn, kulturordfører for Socialdemokratiet.

Fra kulturminister Marianne Jelved var det overordnede budskab, at visionen bør vokse frem nedefra. Med henvisning til den nyligt afsluttede proces om formuleringen af en national vision for folkeoplysningen, opfordrede hun til en bred proces med inddragelse af de relevante interessenter. Hun understregede desuden, at der bør være tale om en vision, der inspirerer:

”Det er ikke en strategi, som man skal bruge. Det er et stykke arbejde, som nogen kan inspireres af og arbejde videre med.”

Spørgsmålet er derfor også, om der skal være tale om en vision, eller om den skal suppleres af en mere konkret handlingsplan på området. Ifølge Venstres kulturordfører Michael Aastrup Jensen er en handlingsplan klart at foretrække:

”For jer er det også vigtigt, at der nogen, der kan sparke døren ind, de steder der skal sparkes en dør ind, og så vil det altså hjælpe med en overordnet handlingsplan”.

Alex Ahrendtsen, kulturordfører for Dansk Folkeparti, gik meget konkret til værks og opfordrede organisationerne til, at næste skridt kunne være tage direkte politisk kontakt med henblik på at arrangere en høring om amatørkulturen på Christiansborg med deltagelse af alle relevante aktører.

I sine afsluttende bemærkninger, forsikrede formand for DATS, Anders Hind, at amatørkulturens organisationer vil tage handsken op og arbejde videre med visionsprocessen.