Vifo

Vifo undersøger specialpædagogisk støtte på højskolerne

I foråret 2017 vil Videncenter for Folkeoplysning se nærmere på den specialpædagogiske støtte på højskoleområdet og analysere tilskud til specialundervisning og svært handicappede højskoleelever.

Undersøgelsen er afsluttet.

Videncenter for Folkeoplysning sætter i løbet af foråret 2017 fokus på den specialpædagogiske støtte (SPS) på højskoleområdet i en undersøgelse rekvireret af Kulturministeriet.

Det overordnede formål med undersøgelsen er at skabe et beslutningsgrundlag for vurderingen af mulige regelændringer på området, administrationen af tilskuddet og dets anvendelse på højskolerne.

For at få en større forståelse af området vil Vifo foretage tre forundersøgelser, som vil skabe overblik over de lovmæssige rammer for ordningen, brugen af SPS og højskolernes generelle tilstand og deres holdninger til SPS-ordningen.

Selve undersøgelsen vil se nærmere på den specialpædagogiske støtte på højskoleområdet fra forskellige perspektiver, og vil blandt andet:

  • Dokumentere den nuværende ordning og skabe et overblik over ansøgningsprocedurerne, tildelingskriterierne med mere. Desuden undersøges højskolernes arbejde med ansøgningerne. Hvad er deres holdninger til proceduren? Hvilke fordele og ulemper ser de ved den nuværende ordning? Og hvor tidskrævende er det for skolerne at søge tilskud?

  • Kortlægge højskolernes anvendelse af de forskellige former for tilskud med primært fokus på de skoler, som modtager flest midler.

  • Sætte fokus på samspillet mellem skolerne og de elever, der har brug for støtte set fra elevperspektivet. Hvad betyder tilskuddet for elevernes muligheder for at komme på højskole? Hvad betyder foranstaltningerne for kvaliteten af deres ophold? Hvad betyder støtten i forhold til det faglige og det samværsmæssige aspekt?

  • Sammenligne SPS-tilskudsstrukturen på højskoleområdet med lignende ordninger på efterskoleområdet og aftenskoleområdet (handicapundervisning).

  • Samle op på de gældende tilskudsreglers styrker og svagheder og komme med konkrete forslag til forbedring af reglerne.

For at sikre en mere generel viden om højskolernes nuværende og potentielle brug af SPS-tilskud vil Vifo i forbindelse med forundersøgelserne gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets højskoleforstandere. Denne undersøgelse vil gå ud over SPS-området og sætte fokus på højskolernes generelle vilkår, udfordringer og potentialer. Spørgeskemaundersøgelsen afrapporteres separat.

Undersøgelsen af specialpædagogisk støtte på højskoleområdet er rekvireret af Kulturministeriet, og bliver igangsat i løbet af foråret 2017. Den endelige afrapportering forventes at ligge klar i januar 2018.

Download rapporten

Højskoleelever. Foto: Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Vifo Udgivelse marts 2018
Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet - Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne