Vifo Artikel 11.05.2016

Stor opbakning til undersøgelse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Vifos indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet er afsluttet med bidrag fra 91 kommuner. Resultaterne fra undersøgelsen vil blive præsenteret på Vifo og Idans dobbeltkonference 23.-25. maj.

Skrevet af: Malene Thøgersen

Vifo sendte i slutningen af oktober måned et omfattende spørgeskema ud til alle landets kommuner for at skabe overblik over økonomi og aktiviteter på voksenundervisningsområdet og foreningsområdet. Dermed omfatter undersøgelsen både aftenskoler, idrætsforeninger samt idebestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde.

Takket være en stor og ihærdig indsats rundt omkring i kommunernes forvaltninger, kan Vifo nu snart præsentere et samlet indblik i den kommunale praksis på folkeoplysningsområdet.

Selvom spørgeskemaet har været både tids- og ressourcekrævende at besvare, har 91 ud af landets 98 kommuner bidraget til undersøgelsen. Denne store opbakning er helt afgørende for undersøgelsens kvalitet og giver et godt grundlag for at belyse aktuelle tendenser og mønstre i kommunernes praksis på området. Ud over selve spørgeskemaet har Vifo indsamlet kommunernes tilskudsordninger, som ligeledes indgår i den samlede undersøgelse.

Håbet er, at undersøgelsens resultater – ud over at skabe overblik – vil give mulighed for både læring på tværs af kommuner og refleksion over egen praksis. Endelig vil undersøgelsen blive en tilbagevendende begivenhed hvert andet år, så det på sigt bliver muligt at følge udviklingstendenserne på folkeoplysningsområdet over tid.  

Belyser praksis i kommunerne

På voksenundervisningsområdet kan undersøgelsen blandt andet belyse udbredelsen af brugen af fleksibel tilrettelagt undervisning, handicapundervisningens andel af det samlede billede og se på sammenhængene mellem kommunernes tilskud og aftenskolernes aktivitetsniveau.

På foreningsområdet vil undersøgelsen blandt andet give indblik i, hvilke mønstre der er på tværs af kommunerne i den måde, tilskudsordningerne er udformet på, og give overblik over tilskudsniveauet og antallet af folkeoplysende foreninger.

På tværs af områderne vil undersøgelsen afdække, i hvilken udstrækning kommunerne har sat midler af til partnerskaber til løsning af særlige opgaver og selvorganiserede aktiviteter. Derudover vil der blive set nærmere på, hvordan kommunernes folkeoplysningsudvalg, de såkaldte §35-stk.2-udvalg, er sammensat, og hvilke kompetencer de har.

Resultaterne fra undersøgelsen vil blive udgivet i en rapport senere på året, men de første konklusioner præsenteres også på dobbeltkonferencen ’Folkeoplysning i forandring’ og ’Idrættens største udfordringer’, som Vifo og Idan afholder i Vejen Idrætscenter 23.- 25. maj.

Artiklen er tidligere bragt i Tidsskriftet Folkeoplysning, der udgives af Fritid og Samfund (01-2016).

Download rapporten

Folk går på en gågade. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse januar 2017

Folkeoplysningen i kommunerne. En analyse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Læs artiklerne om undersøgelsen

Vifo Artikel 07.11.2016
Udbredt brug af 25-års-reglen i kommunerne
Vifo Artikel 13.10.2016
Stor variation i de kommunale rammer for handicapundervisning
Vifo Artikel 11.05.2016
Stor opbakning til undersøgelse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet