Idan Vifo

Idan og Vifo undersøger samvirkernes roller og potentialer

Foreningssamvirker på idræts- kultur- og fritidsområdet spiller en varierende rolle rundt om i landets kommuner, men der er begrænset viden om, hvordan samvirkerne fungerer i praksis. En ny undersøgelse sætter samvirkernes rolle under lup med fokus på deres rolle som demokratisk bindeled mellem kommuner og foreningsliv.

Idrætssamvirker, spejdersamvirker, aftenskolesamvirker og kulturelle samråd er relativt udbredte på tværs af landets kommuner. Der er dog store forskelle på, hvilken rolle samvirkerne spiller. I nogle kommuner er samvirkerne en integreret del af beslutningsprocesserne på området, mens de andre steder har sværere ved at definere deres egen rolle og opnå indflydelse. Der er også store forskelle på samvirkernes organisationsprocent, og i hvor vid udstrækning de dermed repræsenterer det lokale foreningsliv.

På trods af denne variation og samvirkernes potentielle centrale rolle som bindeled mellem kommuner og foreningsliv er der meget begrænset viden om, hvordan samvirkerne fungerer i praksis. Vifo og Idan gennemfører derfor i perioden primo 2020 - medio 2021 en undersøgelse af samvirkernes roller og potentialer på tværs af landets kommuner.

Projektet gennemføres i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF), der bidrager med økonomisk støtte. Derudover deltager Kulturelle Samråd i Danmark i projektet som sparringspartner.

Undersøgelsens formål og datagrundlag

Projektets overordnede formål er at tilvejebringe systematisk viden og dokumentation af samvirkernes udbredelse, organisering og karakter på tværs af landets kommuner i et lærings- og udviklingsmæssigt perspektiv. Undersøgelsen vil blandt andet belyse følgende spørgsmål:

  • Hvilke mønstre er der i udbredelsen og karakteren af samvirkerne på tværs af kommuner og foreningsområder?
  • Hvilke faktorer har betydning for, hvornår samvirkerne er velfungerende, og hvornår de spiller en mindre fremtrædende rolle?
  • Hvilken rolle spiller samvirkerne for de enkelte foreninger og for kommunerne?
  • Hvordan kan man karakterisere samvirkernes demokratiske rolle som bindeled mellem kommuner og foreningsliv?

Undersøgelsen vil bygge på en række forskellige datakilder.

Første del af undersøgelsen omfatter en landsdækkende kortlægning og efterfølgende en spørgeskemaundersøgelse blandt alle samvirker på kultur-, idræts- og fritidsområdet. Formålet er at opnå et dybere indblik i samvirkernes organisering, arbejdsområder og samspil med kommuner og foreninger.

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen udvælges fire kommuner til undersøgelsens anden del, som omfatter uddybende casestudier af samvirkernes rolle og karakter i fire udvalgte kommuner.

Formålet med casestudierne er et mere dybdegående indblik i samvirkernes roller i de respektive kommuner og at belyse, hvordan foreningerne i kommunen ser på samvirkernes rolle. Casestudierne omfatter både en kvalitativ og en kvantitativ del. I den kvalitative del gennemføres interviews med samvirkernes bestyrelser, kommunale embedsmænd, formanden for det politiske udvalg på området samt formanden for kommunens § 35 stk. 2-udvalg.  

I den kvantitative del gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt de lokale foreninger i de fire respektive casekommuner. Formålet med denne del er at belyse foreningernes syn på samvirkernes rolle. Samtidig vil undersøgelsen også kunne afdække, hvordan foreninger, der ikke er medlem af foreningssamvirker, oplever muligheden for brugerinddragelse.

Den samlede undersøgelse af samvirkernes roller og potentialer forventes afsluttet primo 2022.

Senioranalytiker, ph.d.

Malene Thøgersen

Folkeoplysning, folkeoplysningsloven

Find notaterne

Unge fodboldspillere jubler. Foto: Getty Images/Kevin Dodge
Vifo Idan Udgivelse januar 2022
Foreninger mellem aktiviteter, samråd og kommuner: Foreningers positionering og samfundsmæssige engagement i fire casekommuner
Ældre til møde. Foto: GettyImages/Alvarez
Idan Vifo Udgivelse januar 2022
Lokale samråd som bindeled mellem kommune og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner
Møde og kaffe. Foto: Pixabay
Vifo Idan Udgivelse februar 2021
Lokale samråd på kultur-, idræts- og fritidsområdet. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lokale samråd

Læs mere om temaet

Møde
Idan Vifo Tema

Samråd i Danmark