Vifo Artikel 03.09.2015

Vifo undersøger aftenskolernes bidrag til borgernes mentale trivsel

Med en ny undersøgelse rekvireret af Folkeoplysningssamvirket i Aalborg og Aalborg Kommune vil Vifo analysere aftenskolernes potentiale for mental sundhed og trivsel.

Skrevet af: Redaktionen

I Aalborg kommune udgør borgernes mental sundhed og trivsel ét ud af fire pejlemærker i kommunens sundhedspolitik, og samtidig er der et ønske om at fremme den mentale sundhed via indsatser på kultur- og fritidsområdet.

Det er baggrunden for undersøgelsen ’Aftenskolerne og mental sundhed i Aalborg Kommune – En analyse af aftenskolernes potentiale for mental sundhed og trivsel’, som Vifo gennemfører for kommunen i 2015-2016.

Undersøgelsen har to overordnede formål:

  • At belyse, hvilken betydning aftenskolernes tilbud har for kursisternes mentale sundhed og trivsel.
  • At belyse, hvordan aftenskolerne fremadrettet kan udvikle deres tilbud i forhold til indsatsen for øget mental sundhed og trivsel.

Undersøgelsen har dermed både et dokumentations – og et læringsperspektiv. Det centrale omdrejningspunkt er at skabe indsigt i kursisternes udbytte, motiver og barrierer relateret til deres deltagelse i aftenskoleundervisningen samt at koble dette til karakteren af den undervisning, de deltager i.

Bredt fokus på borgernes mentale sundhed og trivsel

Undersøgelsen er ikke afgrænset til særlige målgrupper, men har et bredt fokus på, hvorvidt og hvordan aftenskolernes tilbud i bred forstand kan bidrage til at afhjælpe og forebygge dårlig trivsel.

Mental sundhed er i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke således defineret som ’en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker’.

Samtidig er et af folkeoplysningslovens centrale formål med den folkeoplysende voksenundervisning at ’styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet’ (Folkeoplysningsloven § 7).

Alene ud fra lovgivningens formulering giver koblingen mellem aftenskolerne og mental sundhedsfremme altså god mening. Derudover er det en central del af aftenskolernes selvforståelse, at det rummelige fællesskab og aktiviteterne i aftenskolerne kan bidrage positivt til øget trivsel og livskvalitet.

Tredelt undersøgelse

Datagrundlaget for undersøgelsen består af tre dele:

  • En interviewundersøgelse blandt ledere, kursister og undervisere på udvalgte aftenskoler i kommunen.
  • En spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige aftenskolekursister i kommunen i det omfang de enkelte skoler ønsker at deltage.
  • En spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af voksne borgere i Aalborg Kommune.

Dele af datagrundlaget vil samtidig fungere som et pilotprojekt for en større og bredere undersøgelse på aftenskoleområdet, som Vifo ønsker at gennemføre.

Bemærk, at undersøgelsen trods et vist sammenfald af projektnavn, emne og geografi ikke må forveksles med Vifos evaluering af udviklingsprojektet ’Mental Sundhed’ i Aalborg. Som Dansk Oplysningsforbund, Landsforeningen Sind og Sind Skolerne i Aalborg er gået sammen om.

Læs mere om resultaterne af undersøgelsen

Kvinde laver ler
Vifo Artikel 15.08.2016
Aftenskolerne understøtter kursisters mentale sundhed
Kvinder sidder ved bord sammen
Vifo Artikel 15.08.2016
Aftenskolerne spiller en vigtig samfundsmæssig rolle
Hænder på en høvl
Vifo Artikel 01.09.2016
Aftenskolekursister søger ny viden og faglighed

Download rapporten

Kvinde laver dekoration. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse juni 2016

Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune

Læs mere om Vifos undersøgelser på aftenskoleområdet

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler