Vifo Artikel 15.08.2016

Aftenskolerne spiller en vigtig samfundsmæssig rolle

Blandt aftensskolernes kursister, undervisere og bestyrelsesmedlemmer og blandt borgerne generelt er der bred enighed om at aftenskolerne er et rummeligt og samfundsmæssigt vigtigt tilbud. Der er mere uenighed om, hvorvidt skolerne øger borgernes samfundsengagement og er åbne for alle.

Skrevet af: Henriette Bjerrum

Der er stor enighed hos såvel borgene generelt som hos personer med tilknytning til aftenskolerne om, at aftenskolerne er et vigtigt tilbud. Men der er ikke nødvendigvis enighed om, hvad aftenskolerne i praksis bidrager med af positive effekter til samfundet.

I Vifos nye undersøgelse for Aalborg Kommune om aftenskolernes tilbud og sammenhængen med øget trivsel blev både borgere generelt og aftenskolernes kursister, undervisere og bestyrelsesmedlemmer bedt om at forholde sig overordnet til aftenskolerne og deres tilbud.

Resultaterne viser, at der er stor enighed om at aftenskolerne er et vigtigt tilbud, der kan rumme mange forskellige deltagerprofiler. Helt overordnet peger 88 pct. af kursister, 98 pct. af underviserne og 94 pct. af aftenskolernes bestyrelsesmedlemmer på, at aftenskolerne er et samfundsmæssigt vigtigt tilbud (Figur 1). Blandt borgerne i Aalborg Kommune er 77 pct. helt eller delvist enige (Figur 2).

Der er større forskelle på, hvilke ’fortællinger’ om aftenskolerne, der vinder genklang hos de forskellige aktører.

Kursister, undervisere og bestyrelsesmedlemmer er blevet bedt om at forholde sig til tre af aftenskolernes grundfortællinger. 1) De er åbne for alle 2) Der er et højt fagligt niveau og 3) de øger deltagernes samfundsengagement. Desuden blev de bedt om at vurdere, hvorvidt aftenskolerne spiller en positiv rolle for deltagernes livskvalitet. 

Figur 1: Generelle holdninger til aftenskolerne

Figuren viser andelen af kursister, undervisere og bestyrelsesmedlemmers, som erklærer sig enige eller delvist enige om de enkelte udsagn om aftenskolerne (i pct.). n = kursister: 870, undervisere: 98, bestyrelsesmedlemmer 38

Fortællingen om, at aftenskolerne er åbne for alle, vinder på den ene side stor genklang blandt respondenterne. 89 pct. af kursisterne mener at aftenskolerne er rummelige. Det understreges af interviewundersøgelsen, hvor både kursister og undervisere fremhæver det sociale samvær på holdene, og at der er rum til at give plads til hinanden.

På den anden side, er der en del uenighed om, hvorvidt aftenskolerne er et tilbud, som alle har råd til, hvilket er et andet aspekt af tilgængeligheden. 62 pct. af kursisterne mener, at det er tilfældet, men det er samtidigt det udsagn, hvor flest er delvist eller meget uenige.  Blandt kursisterne er det 27 pct. og blandt underviserne hele 30 pct., der ikke mener, at alle har råd til at gå i aftenskole.

Samme billede er gældende, når man spørger borgerne i Aalborg Kommune. Som figur 2 viser, er borgerne generelt enige i, at aftenskolerne kan rumme mange deltagerprofiler, men 20 pct. er uenige i, at alle har råd til at gå i aftenskole.

Ud fra disse svar er der altså modstridende udsagn i forhold til, hvorvidt aftenskolerne er åbne for alle.

Der er ingen tvivl om, at aftenskolernes brugere generelt oplever et rummeligt miljø. Men samtidig svarer at aftenskolekursisterne som samlet gruppe langt fra til den generelle voksne befolkningssammensætning. Kursisterne er bedre uddannet og har højere trivsel end den almene befolkning. Ligeledes svarer køns- og alderssammensætningen slet ikke til resten af befolkningen. 73 pct. af kursisterne er kvinder, og gennemsnitsalderen er tæt på 60 år.

Der er således en skævhed mellem borgersammensætningen generelt og de borgere, der i praksis bruger aftenskolerne. 

Figur 2: Borgernes holdning til aftenskoler

Aftenskoleundersøgelse Figur 2

Figuren viser borgernes svar på spørgsmålet: Vurdér hvorvidt de følgende udsagn svarer til din opfattelse af aftenskoler generelt (andel i pct.). n =  643. 

Høj faglighed i aftenskolerne

Fortællingerne om aftenskolernes faglighed har været forskellige gennem tiderne. I forbindelse med oplysningsforbundenes etablering var kundskabsfag og grundlæggende fag centrale. Som eksempel kunne man helt frem til 1970’erne kun gå til gymnastik i aftenskolen, hvis man samtidigt tog et ’almindeligt’ skolefag.

Aftenskolen har dog indimellem haft et blakket fagligt ry. Af og til kommer et fag eller en fagtype frem i medierne, og der opstår en debat om, hvorvidt netop det fag er ’tilskudsværdigt’. Nogle gange sættes der spørgsmålstegn ved fagets ’lødighed’, og aftenskolens faglighed drages i tvivl.

Respondenternes perspektiv er helt anderledes. Mere end tre ud af fire af alle respondenterne mener, at skolerne underviser på et højt fagligt niveau, og undersøgelsens øvrige resultater understreger, at fagligheden er helt central i forhold til kursisternes opfattelse af aftenskolen. Den væsentligste grund til at gå i aftenskole er lysten til at lære nyt. Det faglige er i kursisternes top tre, både når de skal prioritere, hvad der er vigtigt for en aftenskolelærer at kunne, og når de skal sige, hvad der passer på deres aktuelle lærer.

Også den kvalitative del af undersøgelsen understreger, at fagligheden er vigtig, - bl.a. fordi det udfordrer deltagerne. For deltagerne i et kor er netop den fagligt dygtige dirigent det, der adskiller deres kor fra andre tilbud. Som en kursist udtrykker det i undersøgelsen:

”Han er så dygtig. Det er godt nok en fornøjelse. Så tror man, at man kan sidde og skjule sig, hvis der er en lang en [node], hvor man skal holde vejret, men han er der alligevel. Men det kan vi jo godt lide [...] Det er dejligt, at man bliver udfordret her.”

Underviserne understreger, at det er en myte, at man kan udbyde fag, hvor fagligheden ikke er i top. De fremhæver, at aftenskoletilbuddene både er dyre og i skarp konkurrence med mange andre tilbud. Kursisterne har høje forventninger til ’produktet’, og der er kontant afregning, hvis man ikke er dygtig.

Uenighed om aftenskolernes betydning for samfundsengagement

Den tredje fortælling, som aftenskolens aktører blev bedt om at forholde sig til, er idéen om, at aftenskolerne skaber et større samfundsengagement.

Det er særligt bestyrelsesmedlemmerne, der synes at aftenskolerne er vigtige i forhold til denne fortælling. For alle besvarelserne er tendensen, at jo tættere respondenterne er på skolen som institution, desto mere positiv er vurderingen af skolerne. Bestyrelsesmedlemmer er således mest tilbøjelige til at have en positiv opfattelse af aftenskolernes rolle, dernæst underviserne og sidst kursisterne.

Ved de sidste tre spørgsmål i figur 1 er forskellene markante. Kun 62 pct. af kursisterne (mod 94 pct. af bestyrelsesmedlemmerne) mener, at aftenskolerne er vigtige for at skabe debat i samfundet, og endnu færre (49 pct.) synes, at aftenskolerne gør deltagerne mere samfundsengagerede.

Det er værd at bemærke, at svarene her ovenikøbet er en generel betragtning fra kursisternes side. Når de skal vurdere, om de selv har fået mere samfundsmæssig viden eller engagement ud af at gå på aftenskole, er det blot henholdsvis 15 og 9 pct., der ser det som et udbytte.

Aftenskolerne – livskvalitet og mental sundhed

Der har ikke været stor tradition for at se på aftenskolerne i relation til at bidrage til deltagernes mentale sundhed. Begrebet er imidlertid krøbet højere og højere op på den samfundsmæssige og politiske dagsorden i takt med, at flere og flere danskere er udfordret på deres mentale sundhed, og det var en af bevæggrundene for, at Folkeoplysningssamvirket i Aalborg iværksatte Vifos undersøgelse.

Har aftenskolerne så noget at byde ind med i forhold til denne samfundsmæssige udfordring? Resultaterne peger på, at der måske her er en ny fortælling på vej om aftenskolernes betydning ved siden af de øvrige.

Aktørerne, der er knyttet til aftenskolerne, er i høj grad enige i, at det er godt for livskvaliteten at gå i aftenskole. 81 pct. af kursisterne, 93 pct. af underviserne og 100 pct. af bestyrelsesmedlemmerne mener, at det er tilfældet. Som figur 2 viser, er 66 pct. af borgerne samtidig enige i, at aftenskolerne fremmer deltagernes livskvalitet.

Læs de øvrige artikler om undersøgelsen

Kvinde laver ler
Vifo Artikel 15.08.2016
Aftenskolerne understøtter kursisters mentale sundhed
Hænder på en høvl
Vifo Artikel 01.09.2016
Aftenskolekursister søger ny viden og faglighed
Kvinde underviser ældre kvinde i computer
Vifo Artikel 30.09.2016
Aftenskolernes løsarbejdere

Download rapporten

Kvinde laver dekoration. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse juni 2016

Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune

Læs mere om Vifos undersøgelser på aftenskoleområdet

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler

Læs lignende artikler

Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Deltagere på aftenskolehold
Idan Vifo Artikel 22.01.2024
Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Mænd på aftenskole
Vifo Artikel 24.01.2022
Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning
Kvinde underviser ved en tavle
Vifo Artikel 20.10.2021
Aftenskolernes ildsjæle har også brug for efteruddannelse
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Malekursus i aftenskolen
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Kvinde strikker. Foto: GettyImages/kate_sept2004
Vifo Artikel 12.11.2020
Podcast om bæredygtighed skal gøre Fora mere interessant for unge
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence
kvinde taegr billede af bygning
Vifo Artikel 31.01.2020
Der er kommet flere foredrag og rundvisninger i aftenskolerne
Kvinde maler
Vifo Artikel 30.01.2020
Vi går til yoga, spansk og maleri i aftenskolen
par laver keramik
Vifo Artikel 03.12.2019
Ny tilskudsmodel gør aftenskolekurser i faglokaler dyrere
Fokus folkeoplysning
Vifo Artikel 03.12.2019
Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud
Vifo Artikel 23.08.2019
Kulturministeren uddelte Aftenskolernes Pris
Vifo Artikel 09.08.2019
Aftenskolerne rykker ind på Kulturmødet
Vifo Artikel 07.05.2019
Folkeoplysningen kan bygge bro mellem generationer
Vifo Artikel 29.04.2019
Aftenskolernes Pris 2019 uddeles på Kulturmødet på Mors
Vifo Artikel 14.03.2019
Vifo Forum ser på folkeoplysning på tværs af generationer
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Vifo Kommentar 22.11.2018
Styrk den folkeoplysende debat i aftenskolen
Vifo Kommentar 20.11.2018
Hvorfor skal der være frivillige i en aftenskole?
Ældre kvinder holder møde
Vifo Artikel 25.10.2018
Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne
Vifo Kommentar 05.10.2018
Aftenskolerne bløder, mens bibliotekerne skummer fløden
Thomas Søndergaard
Vifo Artikel 19.09.2018
Samarbejde kan give aftenskoler nye muligheder
Vifo Artikel 17.09.2018
Tre perspektiver på folkeoplysningens udfordringer
Vifo Artikel 06.09.2018
Oplysningsforbundene vil skabe fælles etik for handicapundervisning
Vifo Artikel 03.09.2018
Stor variation i handicapundervisningens omfang og karakter i aftenskolerne
Vifo Artikel 30.08.2018
Udviklingsmulighed bruges kun af hver 10. aftenskole