Idan Vifo Artikel 07.10.2022

Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning

Mens aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter kan glæde sig over, at de nok ikke skal lægge moms på deres undervisning, ser det anderledes ud for fitnesscentre, selvstændige yogastudier og danseskoler. De kan om kort tid blive tvunget til at skulle opkræve moms for deres undervisning, og flere organisationer mener, at det vil føre til konkurrenceforvridning på idrætsmarkedet.

EU-Domstolens fortolkning af en tysk dom om moms på køreskoleundervisning har ført til, at den privat organiserede del af den danske idrætssektor kan blive tvunget til at opkræve moms på deres undervisning, mens aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter går fri af momskravet.

Sagen handler i korthed om, at de danske regler om momsfritagelse på undervisning ifølge Skattestyrelsen ikke længere lever op til EU-retten, og at Danmark derfor skal ændre sin moms-praksis. Sagen er blevet behandlet i Skattestyrelsen i lang tid, og styrelsen har i sommer udsendt en række såkaldte styresignaler om, hvordan moms på undervisning skal håndteres i fremtiden.

Et af styresignalerne lægger op til, at aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter fortsat kan fritages for moms via en paragraf i momsloven, som i dag gælder for blandt andet biblioteker og museer. Her henviser styrelsen til, at ”folkeoplysende undervisning under hensyn til dens vision, historie og samfundsmæssige betydning må anses for at være en del af dansk kultur.”

Derimod kan undervisning i legemsøvelser, som det hedder i lovsproget, ikke længere fritages for moms, mener Skattestyrelsen.  De varslede ændringer får derfor betydning for undervisning i fysiske aktiviteter, som finder sted på for eksempel danseskoler, i yogastudier, på hold i fitnesscentre og ved træning med en personlig træner.

Yoga: Konkurrenceforvridning er fortvivlende

Styresignalerne fra Skattestyrelsen har netop været i høring blandt en række af de aktører, som bliver berørt af ændringen. Flere af dem frygter i deres høringssvar, at de nye regler vil føre til konkurrenceforvridning, fordi nogle udbydere vil skulle opkræve moms for deres undervisning, mens aftenskolerne kan udbyde hold i de samme typer aktiviteter uden moms.

Det gælder for eksempel for yoga, som udbydes af mange aftenskoler. Danske Yoga og Meditationslærere påpeger i et høringssvar, at det vil være forkert at forskelsbehandle aftenskoler og private udbydere, og at den bebudede ændring om moms i øvrigt ikke kunne være kommet på et værre tidspunkt:

”Vi kan ikke understrege kraftigt nok, hvor katastrofal selv den mindste prisstigning vil være for os – og for folkesundheden – lige nu. At det ser ud til, at der derudover vil ske en konkurrenceforvridning mellem aftenskoler – der muligvis slipper for moms – og for private udbydere, er endnu mere fortvivlende,” skriver de i høringssvaret.

DFHO: Moms på private aktører er en skævvridning

Brancheorganisationen Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) er også optaget af, at der bliver gjort forskel på aktørerne på markedet for idræt med forslaget om moms på undervisning.

I deres høringssvar påpeger DFHO, at stat og kommuner hvert år bruger 4-5 mia. kr. på at støtte idrætsdeltagelsen gennem foreninger, mens den økonomiske støtte til dem, der dyrker idræt hos en privat aktør, primært har ligget i, at deltagerne ikke skulle betale moms på undervisningen.

Ifølge DFHO er der i Danmark 961 fitnesscentre, der drives af private aktører, mens 370 centre er drevet af foreninger, 35 af kommuner, og 131 er drevet af selvejende institutioner.

”En ændring af retstilstanden, hvor ydelsen undervisning i legemsøvelser udbudt gennem private idrætsaktører bliver momspligtigt, vil medføre en betydelig og en endnu større skævvridning af markedet,” skriver DFHO.

SMV Danmark: Styresignal kan føre til brud på momsdirektiv

SMV Danmark, der er en brancheorganisation for blandt andet mindre fitnesscentre og danseskoler, forklarer i deres høringssvar, at de mener, det vil være et brud på det danske momsdirektiv, hvis staten friholder for eksempel aftenskoler og foreninger fra at lægge moms på deres undervisning, men pålægger andre at opkræve moms for de samme ydelser.

Momsdirektivet siger, at man ikke kan fritage nogen fra at betale moms, hvis det kan skabe konkurrenceforvridning til skade for momspligtige erhvervsvirksomheder.

”Hvis denne praksisændring gennemføres, så vil det være i strid med momsdirektivets artikel 133 d) fortsat at undtage foreninger, der udbyder eksempelvis fitness og dans, da det helt oplagt vil skabe konkurrenceforvridning til skade for de momspligtige virksomheder, i dette tilfælde de kommercielle motionscentre og danseskoler,” skriver SMV Danmark.

SMV Danmark foreslår derfor at fritage aktiviteter som dans eller fitness fra moms, uanset hvilken type aktør der udbyder aktiviteten.

DFS: Også frygt for forskelsbehandling i folkeoplysningen

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) gør i øvrigt opmærksom på, at der findes en række foreninger under og uden for folkeoplysningsloven, der ikke er aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter, men som alle bedriver folkeoplysning. Det er for eksempel amatørkulturelle foreninger og foreninger som FN-Forbundet og Oplysningsforbundet Demokrati i Europa.

Alle disse foreninger er ikke-kommercielle, demokratisk opbyggede folkeoplysende foreninger, påpeger DFS, men nu kan de risikere at skulle lægge moms på deres undervisning. Dermed bryder styresignalerne med princippet om ligebehandling:

”Det vil i DFS’ øjne være både en ubegrundet og uretmæssig forskelsbehandling af de folkeoplysende skoler og foreninger i Danmark, som alle – på lige fod – løfter den danske historiske tradition for at bedrive folkeoplysning,” skriver DFS i deres høringssvar.

Skattestyrelsen behandler i øjeblikket alle høringssvarene for at se, om de giver anledning til at ændre i de planlagte styresignaler. På et samråd i Skatteudvalget 30. september sagde skatteminister Jeppe Bruus, at han forventer, at behandlingen vil være grundig, og at der går seks måneder fra, at Skattestyrelsen afslutter behandlingen af høringssvarene, til styresignalerne træder i kraft.

Læs lignende artikler

Teatergruppe
Vifo Artikel 27.05.2024
Kom til videns- og visionsdag om den organiserede amatørkultur
Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Efterskoleelever
Vifo Artikel 14.02.2024
Foreningerne bør holde kontakten til unge, der tager på efterskole, hvis de vil have dem tilbage
Drenge spiller instrument
Vifo Artikel 21.12.2023
Nyt inspirationskatalog giver anbefalinger til amatørkulturens arbejde med at inkludere ensomme børn og unge
Dreng jonglerer med fodbold foran boligkompleks
Idan Vifo Artikel 07.11.2023
Ny rapport samler erfaringer med at inkludere børn fra udsatte boligområder i foreningslivet
Kvinder danser ballet
Vifo Artikel 25.10.2023
SDU og Vifo sætter foreningslivet under lup i stort forskningsprojekt
Violinspillere
Vifo Artikel 27.06.2023
Vifo ser nærmere på amatørkulturen i Danmark
KFUM-Spejderne
Vifo Artikel 27.04.2023
Ny Vifo-rapport om frivillige i FDF og KFUM-Spejderne: ”Man får bare lyst til at give noget tilbage, når man har modtaget så meget”
FDF'er
Vifo Artikel 27.04.2023
FDF og KFUM-Spejdernes lederuddannelse sætter værdier i spil
Per Paludan Hansen, DFS
Vifo Podcast 23.02.2023
Folkeoplysning på lyd: "Vi skal sikre, at der er et fællesskab til alle"
Charlotte Bach Thomassen
Vifo Podcast 09.02.2023
Folkeoplysning på lyd: ”Barren skal sænkes, hvis flere skal med i idrætsfællesskaberne”
Christine Ravn Lund fra DUF
Vifo Podcast 26.01.2023
Folkeoplysning på lyd: "Giv de unge ansvar og hyld frivilligheden"
unge glade mennesker
Idan Vifo Artikel 14.12.2022
Efterskoleelever vil gerne være aktive i foreningerne, når de kommer hjem igen
De grønne pigespejdere
Vifo Idan Artikel 28.11.2022
Spejder og FDF, sang og musik samt kreative aktiviteter tiltrækker børn og unge, der ikke trives
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Børn lærer guitar
Vifo Idan Artikel 17.11.2022
Ny rapport fra Vifo giver indblik i danskernes fritidsvaner