Vifo

Folkeoplysningen i kommunerne

Vifo beder kommunerne svare på spørgeskema omhandlende aktiviteter, økonomi og procedurer på folkeoplysningsområdet. Undersøgelsen er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse fra 2017.

Undersøgelsen er afsluttet.

I 2015 udsendte Vifo for første gang et omfattende spørgeskema til landets kommuner for at afdække de kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet. Undersøgelsens resultater blev afrapporteret i rapporten ’Folkeoplysningen i kommunerne’ og var den første detaljerede indsamling af grundlæggende tal på folkeoplysningsområdet i mange år.

Undersøgelsen blev igangsat på baggrund af ønsker fra såvel kommuner som organisationer om et bedre vidensgrundlag på området og med det formål at afdække aktiviteter, økonomi og procedurer inden for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som det folkeoplysende foreningsarbejde.

Der er særligt tre grunde til, at det er væsentligt at få et detaljeret indblik i kommunernes praksis på området gennem gentagne undersøgelser:

  • Grundlæggende dokumentation er væsentlig i sig selv for at skabe overblik over omfanget af, karakteren af og økonomien i de folkeoplysende aktiviteter.
  • Dokumentationen giver mulighed for læring på tværs af kommuner og refleksion over egen praksis.
  • Muligheden for at kunne følge udviklingen over tid er helt central for at kunne spore ændringer og udviklingstendenser på området.

Nu hvor der er gået fire år siden den seneste dataindsamling, er det igen tid til at gøre status på området. 

Hvilke temaer omfatter undersøgelsen?

Formålet med undersøgelsen er at skabe et samlet overblik over, hvad der foregår på folkeoplysningsområdet rundt omkring i kommunerne. På grund af de brede rammer i folkeoplysningsloven og foreningslivets varierende sammensætning er det interessant at kortlægge forskelle og ligheder på tværs af kommunerne.

Mere specifikt vil undersøgelsen se nærmere på omfanget og karakteren af de folkeoplysende aktiviteter, fordelingen af den økonomiske støtte samt de øvrige kommunale rammer og procedurer.

Disse temaer vil blive belyst for både den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde.

Derudover vil undersøgelsen omfatte tværgående temaer som eksempelvis udviklingsarbejde på området, § 35, stk. 2-udvalgets sammensætning og kompetencer samt foreningssamvirkers roller og udbredelse.

Samlet er det ambitionen, at det styrkede vidensgrundlag, som undersøgelsen bidrager til, kan være et værdifuldt redskab for kommunerne i forhold til planlægning og udviklingsarbejdet på området.

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres elektronisk og bliver i uge 23 sendt til alle fagchefer på kultur- og fritidsområdet samt – i de tilfælde det er muligt – den eller de medarbejdere, som bidrog ved den sidste kommuneundersøgelse.

”Vi håber på stor opbakning fra kommunerne. Sidst valgte ikke mindre end 91 ud af 98 kommuner at bidrage til undersøgelsen, hvilket var helt afgørende for undersøgelsens kvalitet og muligheden for at kunne give et samlet billede af situationen på landsplan”, siger analytiker Malene Thøgersen, der er ansvarlig for undersøgelsen.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil resultaterne blive offentliggjort og diskuteret i en samlet rapport, i artikler på vifo.dk og på kommende konferencer i regi af både Vifo og Idan.

Vifo evaluerer samtidig ændringen af folkeoplysningsloven for Kulturministeriet

Samtidig med kommuneundersøgelsen gennemfører Vifo for Kulturministeriet en evaluering af de ændringer i folkeoplysningsloven, som trådte i kraft 1. januar 2017 (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder).

Alle fagchefer på kultur- og fritidsområdet vil derfor modtage et separat spørgeskema målrettet denne evaluering, som omhandler kommunernes implementering af lovændringerne.

Senioranalytiker, ph.d. (orlov)

Malene Thøgersen

Folkeoplysning, folkeoplysningsloven

Læs flere nyheder om folkeoplysningen i kommunerne

Gruppe holder i hånd
Vifo Artikel 22.03.2021
Ny rapport giver overblik over kommunernes arbejde med folkeoplysningen
Børn spiller fodbold
Vifo Artikel 22.03.2021
Stadig forskel på foreningers aktiviteter og rammer i land- og bykommuner
Vifo Artikel 22.03.2021
Krav om politikker, brugerinddragelse og udviklingspuljer: Sådan går det
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Vifo Artikel 29.05.2019
Vifo gentager undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’
Vifo Artikel 07.11.2016
Udbredt brug af 25-års-reglen i kommunerne
Vifo Artikel 02.01.2017
Kommunerne forvalter foreningstilskud meget forskelligt
Foto: Colourbox
Vifo Artikel 23.01.2017
Store kommunale forskelle i udbredelsen af folkeoplysende foreninger
Gågade med mennesker
Vifo Artikel 23.01.2017
Nye tal viser et stort fald i antallet af aftenskoler
Vifo Artikel 13.10.2016
Stor variation i de kommunale rammer for handicapundervisning
Vifo Artikel 20.03.2017
Få aftenskoler benytter lovens nyere muligheder
Vifo Artikel 13.02.2017
Er aftenskolerne ved at blive et byfænomen?

Læs mere om temaet

Kvinder laver keramik
Idan Vifo Tema

Idræt og fritid i kommunerne