Vifo

Folkeoplysningen i kommunerne

Vifo kortlægger kommunernes aktiviteter, økonomi og procedurer på folkeoplysningsområdet. Undersøgelsen er indtil videre foretaget to gange og gennemføres for tredje gang i 2024.

I 2015 udsendte Vifo for første gang et omfattende spørgeskema til landets kommuner for at afdække de kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet, som var den første detaljerede indsamling af grundlæggende tal på folkeoplysningsområdet i mange år. Undersøgelse blev gentaget i 2019, og i 2024 vil landets kommuner igen modtage en invitation til at deltage i undersøgelsen. 

Undersøgelsen blev igangsat på baggrund af ønsker fra såvel kommuner som organisationer om et bedre vidensgrundlag på området og med det formål at afdække aktiviteter, økonomi og procedurer inden for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som det folkeoplysende foreningsarbejde.

Der er særligt tre grunde til, at det er væsentligt at få et detaljeret indblik i kommunernes praksis på området gennem gentagne undersøgelser:

  • Grundlæggende dokumentation er væsentlig i sig selv for at skabe overblik over omfanget af, karakteren af og økonomien i de folkeoplysende aktiviteter.
  • Dokumentationen giver mulighed for læring på tværs af kommuner og refleksion over egen praksis.
  • Muligheden for at kunne følge udviklingen over tid er helt central for at kunne spore ændringer og udviklingstendenser på området.

Hvilke temaer omfatter undersøgelsen i 2024?

Formålet med undersøgelsen er at skabe et samlet overblik over, hvad der foregår på folkeoplysningsområdet rundt omkring i kommunerne. På grund af de brede rammer i folkeoplysningsloven og foreningslivets varierende sammensætning er det interessant at kortlægge forskelle og ligheder på tværs af kommunerne.

Mere specifikt vil undersøgelsen se nærmere på omfanget og karakteren af de folkeoplysende aktiviteter, fordelingen af den økonomiske støtte samt de øvrige kommunale rammer og procedurer.

Disse temaer vil blive belyst for både den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde.

Derudover vil undersøgelsen omfatte tværgående temaer som eksempelvis udviklingsarbejde på området, § 35, stk. 2-udvalgets sammensætning og kompetencer samt foreningssamvirkers roller og udbredelse, og vi vil i 2024 også se nærmere på brugen af fritidspas.

Samlet er det ambitionen, at det styrkede vidensgrundlag, som undersøgelsen bidrager til, kan være et værdifuldt redskab for kommunerne i forhold til planlægning og udviklingsarbejdet på området.

Spørgeskemaundersøgelsen bliver sendt til alle fagchefer på kultur- og fritidsområdet samt – i de tilfælde det er muligt – den eller de medarbejdere, som bidrog ved den sidste kommuneundersøgelse.

Se spørgeskemaet her

Database giver indsigt i kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Tallene fra Vifos seneste undersøgelse af folkeoplysningen i kommunerne er nu blevet samlet i en ny database. Databasen giver overblik over kommunernes tilskud, procedurer og omfanget af aktiviteter på folkeoplysningsområdet, så kommuner og andre interesserede selv kan dykke ned i tallene. 

I databasen kan du få indblik i datagrundlaget fra de enkelte kommuner og mulighed for at sammenligne på tværs af kommuner og kommunetyper. 

Læs mere om databasen og find den her

Senioranalytiker, ph.d.

Malene Thøgersen

Folkeoplysning, folkeoplysningsloven

Find udgivelserne fra undersøgelsen af folkeoplysningen i kommunerne

 Folk holder i hånd. Foto: franckreporter
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 1: Hovedresultater og datagrundlag
Ældre laver kunst. Foto: GettyImages/vgajic
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 2: Den folkeoplysende voksenundervisning
Små børn spiller fodbold. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 3: Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Kvinder laver vandgymnastik. Foto: GettyImages/FatCamera
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 4: Tværgående temaer på folkeoplysningsområdet
Folk går på en gågade. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse januar 2017
Folkeoplysningen i kommunerne. En analyse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Læs flere nyheder om folkeoplysningen i kommunerne

Gruppe holder i hånd
Vifo Artikel 22.03.2021
Ny rapport giver overblik over kommunernes arbejde med folkeoplysningen
Børn spiller fodbold
Vifo Artikel 22.03.2021
Stadig forskel på foreningers aktiviteter og rammer i land- og bykommuner
Vifo Artikel 22.03.2021
Krav om politikker, brugerinddragelse og udviklingspuljer: Sådan går det
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Vifo Artikel 29.05.2019
Vifo gentager undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’
Vifo Artikel 07.11.2016
Udbredt brug af 25-års-reglen i kommunerne
Vifo Artikel 02.01.2017
Kommunerne forvalter foreningstilskud meget forskelligt
Foto: Colourbox
Vifo Artikel 23.01.2017
Store kommunale forskelle i udbredelsen af folkeoplysende foreninger
Gågade med mennesker
Vifo Artikel 23.01.2017
Nye tal viser et stort fald i antallet af aftenskoler
Vifo Artikel 13.10.2016
Stor variation i de kommunale rammer for handicapundervisning
Vifo Artikel 20.03.2017
Få aftenskoler benytter lovens nyere muligheder
Vifo Artikel 13.02.2017
Er aftenskolerne ved at blive et byfænomen?

Læs mere om temaet

Mennesker holder i hånden
Vifo Idan Tema

Folkeoplysningen i kommunerne