Vifo Idan

Folkeoplysningen i kommunerne

Her kan du finde viden og tal fra Vifos undersøgelser af foreningslivet og folkeoplysningen i kommunerne. 

Videncenter for Folkeoplysning har gennemført en række undersøgelser af folkeoplysningsområdet i de danske kommuner. På denne side kan du finde mere viden om

  • Vifos landsdækkende undersøgelse 'Folkeoplysningen i kommunerne'
  • Vifos database med kommunale nøgletal på folkeoplysingsområdet
  • Vifos undersøgelse af samråd i fire casekommuner
  • Vifos undersøgelser af de uniformerede korps i fem store kommuner
  • Vifos undersøgelser af aftenskoleområdet i Aalborg og Vordingborg Kommuner

Vifos landsdækkende undersøgelse af folkeoplysningen i kommunerne

En analyse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet.

Videncenter for Folkeoplysning gennemfører løbende en landsdækkende undersøgelse blandt kommunerne med fokus på økonomi, aktiviteter og kommunale procedurer på folkeoplysningsområdet.

Da folkeoplysningsloven er en rammelov, der giver de enkelte kommuner stor frihed til selv at udforme rammerne på området, administreres loven på mange forskellige måder rundt omkring i landet, ligesom også omfanget af foreningernes og aftenskolernes aktiviteter varierer.

Undersøgelsen giver derfor et spændende indblik i den store variation, der er blandt kommunerne, når det kommer til administrationen af folkeoplysningsområdet, og giver desuden mulighed for at følge udviklingen på området over tid. 

Undersøgelsen giver indblik i både voksenundervisningsområdet og de folkeoplysende foreninger og ser også nærmere på en række tværgående temaer som kommunernes folkeoplysningspolitikker, § 35 stk. 2- udvalg, udviklingsmidler mv.

Download de fire delrapporter fra 2021:

Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 1: Hovedresultater og datagrundlag

Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 2: Den folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 3: Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 4: Tværgående temaer på folkeoplysningsområdet

Database giver indsigt i kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Tallene fra Vifos seneste undersøgelse af folkeoplysningen i kommunerne er nu blevet samlet i en ny database. Databasen giver overblik over kommunernes tilskud, procedurer og omfanget af aktiviteter på folkeoplysningsområdet, så kommuner og andre interesserede selv kan dykke ned i tallene. 

I databasen kan du få indblik i datagrundlaget fra de enkelte kommuner og mulighed for at sammenligne på tværs af kommuner og kommunetyper. 

Læs mere om databasen og find den her

Folk holder i hånd

Foto: Franckreporter / Getty Images

Vifos undersøgelse af foreningslivet i Aarhus Kommune

I samarbejde med Idrættens Analyseinstitut, har Videncenter for Folkeoplysning set nærmere på fællesskaber, frivillighed og tilfredshed blandt medlemmer og foreninger på idræts- og folkeoplysningsområdet i Aarhus Kommune.

Målet med rapporten var at skabe et overblik over foreningernes holdninger til og tilfredshedshed med vilkårene for at drive forening i Aarhus Kommune, samt foreningsmedlemmers tilfredshed med kommunens etablerede foreningstilbud, herunder faciliteter og rammer til aktiv deltagelse i fritidslivet.

Rapporten afdækker samtidig potentialerne blandt foreningsmedlemmer til at involvere sig i frivilligt arbejde og ser nærmere på medlemmernes vurdering af
foreningernes fællesskabsdannende betydning og potentialer.

Download rapporten her

Download også den kortere pixiudgave

Vifos undersøgelse af samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner

Som en del af Vifos landsdækkende undersøgelse af samrådene blev der sat fokus på fire casekommuner.

Undersøgelsen ser nærmere på de lokale samråds organisering og rolle som bindeled mellem kommune og foreningsliv i Høje-Taastrup, Slagelse, Varde og Viborg Kommune. 

Download delrapport 2: Lokale samråd som bindeled mellem kommune og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner

I de fire casekommuner er der også blevet sat særlig fokus på foreningernes relationer og kontaktflader, hvilket er central baggrundsviden for den samlede analyse af de lokale brugerinddragelsesstrukturer.

Download delrapport 3: Foreninger mellem aktiviteter, samråd og kommuner: Foreningers positionering og samfundsmæssige engagement i fire casekommuner

Se også delrapport 1, som giver et indblik i, hvordan samrådene er organiseret, hvilke opgaver de løser, og hvordan de samarbejder med kommunerne med udgangspunkt i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse:

Download delrapport 1: Lokale samråd på kultur-, idræts- og fritidsområdet. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lokale samråd

Fdf'ere

Foto: FDF / Thomas Heie Nielsen

Vifos undersøgelser af de uniformerede korps i udvalgte kommuner

Vifo har set nærmere på de uniformerede korps i fem af landets største kommuner.

Undersøgelsen giver et overblik over de uniformerede korps' udbredelse, rammer og vilkår på tværs af København, Aarhus, Odense, Aalborg og Randers Kommuner. Undersøgelsen ser på forskelle og ligheder mellem de fem kommuner og giver desuden et indblik i korpsenes brug af faciliteter samt samspillet med kommunerne.

Download rapporten De uniformerede korps i fem af Danmarks største kommuner

De uniformerede korps i Aalborg Kommune

Ud over den store undersøgelse af de uniformerede korps i fem store kommuner, har Vifo også gennemført en mere dybdegående undersøgelse af de uniformerede korps i Aalborg Kommune, som sætter fokus på, hvordan de har det, den rolle, de spiller i fritidslivet i dag, samt deres potentialer nu og i fremtiden.

Download rapporten De uniformerede korps i Aalborg Kommune

Kvinder dyrker yoga i aftenskole

Foto: Thomas Søndergaard

Vifos undersøgelser af aftenskolerne i udvalgte kommuner

Vifo har gennemført en lang række undersøgelser af aftenskoleområdet. Nogle af dem tager udgangspunkt i specifikke kommuner.

Lokalesituationen for aftenskolerne i Københavns Kommune

I undersøgelsen ser Vifo nærmere på lokalesituationen på aftenskoleområdet i Københavns Kommune, hvor aftenskolerne beretter, at de ofte oplever udfordringer med at finde lokaler til deres aktiviteter. Formålet med undersøgelsen har været at dokumentere brugen af forskellige typer af lokaler og at få lokalesituationen og tilknyttede udfordringer og potentialer belyst fra forskellige vinkler.

Læs mere i rapporten 'Lokaler til aftenskoleundervisning'.

Aftenskolerne i Rødovre Kommune

På opfordring af Rødovre Kommune, har Vifo set nærmere på, hvilke rammer og retningslinjer aftenskolerne i Rødovre Kommune har at arbejde med, hvordan udviklingen har set ud i de sidste ti år, og hvad aftenskolerne har af forventninger og visioner for fremtiden. Desuden ser undersøgelsen nærmere på, om aftenskolerne oplever udfordringer eller barrierer i forhold til at drive aftenskolerne på det niveau, de gerne vil.

Læs mere i rapporten 'Aftenskolerne i Rødovre – hvordan har de det? Aftenskolens rolle og vilkår i Rødovre Kommune'.

Aftenskolerne og mental sundhed i Aalborg Kommune 

I undersøgelsen ’Aftenskolerne og mental sundhed i Aalborg Kommune – En analyse af aftenskolernes potentiale for mental sundhed og trivsel’ rekvireret af Folkeoplysningssamvirket i Aalborg og Aalborg Kommune analyserede Vifo aftenskolernes potentiale for mental sundhed og trivsel.

Undersøgelsen havde et bredt fokus på, hvorvidt og hvordan aftenskolernes tilbud i bred forstand kan bidrage til at afhjælpe og forebygge dårlig trivsel.

Læs mere i rapporten 'Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune'.

Aftenskolerne i Vordingborg Kommune

Videncenter for Folkeoplysning har også gennemført en undersøgelse af aftenskoleområdet i Vordingborg Kommune med fokus på aftenskolernes vilkår, roller og udviklingspotentialer lokalt.

Vifos evaluering af folkeoplysningsloven

I december 2016 vedtog et flertal i Folketinget en ændring af folkeoplysningsloven som en del af en indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

I forbindelse med ændringen af loven blev det i lovforslagets bemærkninger samtidig fastsat, at lovændringens effekter skulle evalueres efter to år. Det er denne evaluering, som Videncenter for Folkeoplysning har foretaget for Kulturministeriet.

Formålet med evalueringen var at undersøge, hvordan folkeoplysningslovens nye bestemmelser er blevet implementeret i kommunerne, og hvilken effekt de nye regler har haft siden deres ikrafttræden i 2017.

Download rapporten 'Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven'

Find udgivelserne fra undersøgelsen af folkeoplysningen i kommunerne

 Folk holder i hånd. Foto: franckreporter
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 1: Hovedresultater og datagrundlag
Ældre laver kunst. Foto: GettyImages/vgajic
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 2: Den folkeoplysende voksenundervisning
Små børn spiller fodbold. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 3: Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Kvinder laver vandgymnastik. Foto: GettyImages/FatCamera
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 4: Tværgående temaer på folkeoplysningsområdet
Folk går på en gågade. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse januar 2017
Folkeoplysningen i kommunerne. En analyse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Læs mere om undersøgelsen af folkeoplysningen i kommunerne

Gruppe holder i hånd
Vifo Artikel 22.03.2021
Ny rapport giver overblik over kommunernes arbejde med folkeoplysningen
Børn spiller fodbold
Vifo Artikel 22.03.2021
Stadig forskel på foreningers aktiviteter og rammer i land- og bykommuner
Vifo Artikel 22.03.2021
Krav om politikker, brugerinddragelse og udviklingspuljer: Sådan går det
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Vifo Artikel 29.05.2019
Vifo gentager undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’
Vifo Artikel 07.11.2016
Udbredt brug af 25-års-reglen i kommunerne
Vifo Artikel 02.01.2017
Kommunerne forvalter foreningstilskud meget forskelligt
Foto: Colourbox
Vifo Artikel 23.01.2017
Store kommunale forskelle i udbredelsen af folkeoplysende foreninger
Gågade med mennesker
Vifo Artikel 23.01.2017
Nye tal viser et stort fald i antallet af aftenskoler
Vifo Artikel 13.10.2016
Stor variation i de kommunale rammer for handicapundervisning
Vifo Artikel 20.03.2017
Få aftenskoler benytter lovens nyere muligheder
Vifo Artikel 13.02.2017
Er aftenskolerne ved at blive et byfænomen?

Læs artikler med fokus på folkeoplysningsområdet i kommunerne

Keramikundervisning
Vifo Artikel 13.06.2024
Vifo går nu i gang med tredje omgang af 'Folkeoplysningen i kommunerne'
Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Casper Nellemann
Vifo Artikel 22.11.2023
Forstander: De frie fagskoler har så meget potentiale, men politikerne har hængt deres hat på FGU
Oplæg
Vifo Artikel 12.10.2023
Faaborg-Midtfyn Kommune bruger 30 mio. kr. på at gøre noget ved unges dårlige trivsel
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Skive Kommune
Vifo Artikel 24.05.2023
SDU: Borgernes lokale engagement afhænger af størrelsen på lokalsamfundet
Piger der træner
Vifo Artikel 13.04.2023
Debat: Hvad skal der ske med de unge, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, hvis kommunerne vender daghøjskolerne ryggen?
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Mennesker holder møde
Vifo Artikel 16.11.2022
Sådan inddrager kommunerne brugerne på folkeoplysningsområdet
Vifo Artikel 13.10.2022
Vifo inviterer til temadag om brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet
Foto: Anthony Harvie/GettyImages
Idan Vifo Artikel 09.05.2022
Benspænd for foreninger går på tværs af kommuner og ministerier
Møde i samrådet
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Ny rapport giver indblik i samarbejdet mellem samråd og kommuner
Børn løber til gymnastik
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Store forskelle i samrådenes roller og potentialer på tværs af foreningsområder
Børn til fodbold løber
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Sådan arbejder samrådene lokalt i kommunerne
Folk til møde
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Det gode samspil mellem samråd og kommuner kommer ikke af sig selv
FDF'ere står om bålet
Vifo Artikel 02.12.2021
Livet som spejder/FDF’er i Aalborg kortlagt i ny rapport om uniformerede korps

Find Vifos øvrige undersøgelser fra kommunerne

Kvinder laver yoga
Vifo Udgivelse december 2023
Aftenskolerne i Rødovre – hvordan har de det? Aftenskolens rolle og vilkår i Rødovre Kommune
Kvinder dyrker yoga
Vifo Udgivelse september 2023
Lokaler til aftenskoleundervisning
Ældre til møde. Foto: GettyImages/Alvarez
Idan Vifo Udgivelse januar 2022
Lokale samråd som bindeled mellem kommune og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner
Unge fodboldspillere jubler. Foto: Getty Images/Kevin Dodge
Vifo Idan Udgivelse januar 2022
Foreninger mellem aktiviteter, samråd og kommuner: Foreningers positionering og samfundsmæssige engagement i fire casekommuner
Mand snakker foran tilskuere. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse august 2020
Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven
DM i Spejder i 2016. Foto: KFUM-Spejderne
Vifo Udgivelse maj 2021
De uniformerede korps i fem af Danmarks største kommuner
FDF'ere rundt om et bål. Foto: Rieke Poppe/FDF
Vifo Udgivelse november 2021
De uniformerede korps i Aalborg Kommune
Kvinde laver dekoration. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse juni 2016
Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune
Billede over Vordingborg. Foto: GettyImages/Gestur Gislason
Vifo Udgivelse marts 2018
Aftenskoleområdet i Vordingborg Kommune. En analyse af aftenskolernes roller og potentialer

Se andre temasider

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler

KFUM-Spejdere
Vifo Tema

Spejdere og FDF'ere

Møde
Idan Vifo Tema

Samråd i Danmark

Kvinde laver kreative aktiviteter
Vifo Tema

Fritidslivet i Danmark