Vifo Artikel 23.01.2017

Nye tal viser et stort fald i antallet af aftenskoler

Antallet af aftenskoler er reduceret over de senere år, og der er store variationer i aftenskolernes udbredelse og aktivitetsniveau på tværs af kommunerne. Det er blandt resultaterne i Vifos undersøgelse af kommunale nøgletal på aftenskoleområdet.

Skrevet af: Malene Thøgersen

Siden den seneste undersøgelse af kommunale tal på folkeoplysningsområdet i 2005 er der sket et drastisk fald i antallet af aftenskoler.

Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner, der indgår i Vifos nye rapport ’Folkeoplysningen i kommunerne’, som skal give indsigt i økonomi, aktiviteter og procedurer på folkeoplysningsområdet.

Undersøgelsen viser, at der sammenlagt er cirka 1.200 aftenskoler i de 91 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet. Ved den seneste undersøgelse på området tilbage i 2005 blev der opgjort 2.100 aftenskoler i de 251 kommuner, der besvarede spørgeskemaet dengang**.

Antalsmæssigt er der en overvægt af aftenskoler uden for oplysningsforbundene (61 pct.), mens 39 pct. af aftenskolerne er medlem af et af de fem landsdækkende oplysningsforbund (AOF, DOF, FOF, Fora og LOF).

Som tabel 1 viser, er antallet af aftenskoler uden for oplysningsforbundene gennemsnitligt faldet med 40 pct. på tværs af kommunerne, mens faldet er på 9 pct., når det gælder aftenskoler inden for oplysningsforbundene. Det kan tyde på, at særligt mindre aftenskoler har haft det svært, da aftenskolerne inden for oplysningsforbundene ofte er større.

Tabel 1: Procentvis udvikling i antallet af aftenskoler i kommunerne – 2005-2014

 

Gennemsnitlig ændring på kommuneniveau i pct. fra 2005 til 2014

Antallet af aftenskoler (i alt)

-33

Antallet af aftenskoler (forbund)

-9

Antallet af aftenskoler (uden for forbund)

-40

Opgørelsen er baseret på de kommuner, hvor der er tilgængelige tal fra både 2005 og 2014, og viser ændringer i antallet af tilskudsberettigede aftenskoler med aktivitet i kommunen. Bemærk at der er tale om den gennemsnitlige ændring i antallet af aftenskoler for kommunerne, hvorfor den procentvise ændring ikke stemmer overens med det fald, der har været i hele landet. n = 75-77 kommuner.

Aftenskoleundervisningens fordeling på tilrettelæggelsesformer

Ud fra kommunernes indberetninger kan den samlede tilskudsberettigede aftenskoleundervisning anslås til cirka 1,5 mio. undervisningstimer eksklusive foredrag. Undervisningen omfatter en række tilrettelæggelsesformer med forskellige tilskudsmuligheder.

Eksempelvis kan kommunerne ifølge folkeoplysningsloven maksimalt støtte med 1/3 af aftenskolernes udgifter til leder- og lærerløn ved almen aftenskoleundervisning, mens der ved handicapundervisning er mulighed for at dække op til 8/9 af udgifterne.

Figur 1 viser undervisningstimernes fordeling på tværs af tilrettelæggelsesformer.

Figur 1: Undervisningstimer fordelt på tilrettelæggelsesformer (andel i pct.)

Figuren viser undervisningstimernes fordeling i 2014. n = 77 kommuner, 1.311.151 undervisningstimer. Foredrag indgår ikke i opgørelsen, da de ikke opgøres i timer.

Som det fremgår, omfatter kategorien ’undervisning og studiekredse’ 53 pct. af det samlede antal undervisningstimer. Denne kategori udgør den almene aftenskoleundervisning, hvor kommunen må yde tilskud med op til 1/3 af skolernes udgifter til leder- og lærerlønninger.

Den næststørste kategori er ’handicapundervisning’, der med 1/3 af undervisningstimerne udgør en omfattende del af aftenskoleundervisningen. Der er særlige tilskudsregler knyttet til handicapundervisningen. Kommunerne har mulighed for at yde støtte med op til 8/9 af skolernes udgifter til leder- og lærerlønninger, når deltagerne er handicappede i relation til emnet.

12 pct. af timerne er undervisning, der forudsætter ’små hold’. Denne kategori omfatter typisk instrumentalundervisning, hvor få deltagere er en forudsætning for undervisningens kvalitet, og hvor kommunerne derfor har mulighed for at yde forhøjet tilskud. Små hold kan også omfatte undervisning i tyndt befolkede områder.

Endelig omfatter kategorien ’fleksibel tilrettelagt undervisning’ 3 pct. af undervisningstimerne. Aftenskolerne har mulighed for at afsætte op til 40 pct. af tilskuddet til fleksibelt tilrettelagte aktiviteter, hvor der kan afregnes på andre udgifter end lærer- og lederløn.

Givet de forskellige tilskudsmuligheder på tværs af tilrettelæggelsesformerne udgør handicapundervisningen ikke overraskende en betydelig større andel af det kommunale tilskud end af undervisningstimerne. Hele 43 pct. af det samlede kommunale tilskud til undervisning på området går til handicapundervisning, 32 pct. går til almen undervisning, mens 13 pct. går til undervisning på små hold.

Der er dog store variationer blandt kommunerne, når det gælder tilskuddets fordeling på tilrettelæggelsesformer, hvilket både hænger sammen med de kommunale rammer på området, og hvordan aftenskolerne tilrettelægger deres aktiviteter.

En fjerdedel af kommunerne udfylder ikke de vedtagne tilskudsbrøker

Folkeoplysningsloven forpligter alene kommunerne til at yde tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, mens der ikke er nogen minimumsgrænse for støtteniveauet. Kommunerne kan dermed selv fastsætte både tilskudsbrøker og den økonomiske ramme på området, så længe tilskuddet holder sig under lovens maksimumsgrænser.

Undersøgelsen viser, at kommunerne i vid udstrækning anvender lovens maksimumsgrænse, når det gælder almen undervisning, mens der er større variation ved handicapundervisning, hvor 40 pct. af kommunerne anvender en lavere brøk end de tilladte 8/9.

Tilskudsbrøkerne svarer dog ikke nødvendigvis til det tilskud, aftenskolerne modtager i praksis, da det afhænger af størrelsen på den kommunale tilskudsramme. Figur 2 viser, at 71 pct. af kommunerne yder maksimalt tilskud, mens tilskudsrammen i mere end en fjerdedel af kommunerne ikke er stor nok til at udfylde de vedtagne tilskudsbrøker.

Figur 2: Er der ydet maksimalt tilskud ift. de vedtagne brøker?

Figuren viser andelen af kommuner, der henholdsvis yder eller ikke yder maksimalt tilskud i forhold til de vedtagne tilskudsbrøker. n = 88 kommuner.

Blandt de 26 pct. af kommunerne, som ikke har yder maksimalt tilskud, har de fleste ydet mellem 90 og 98 pct. i tilskud, mens enkelte kommuner har givet et lavere tilskud.

Spørgsmålet er, om det afspejler sig i aftenskolernes aktivitetsniveau, når rammen ikke er stor nok?

Analysen viser, at det ikke er tilfældet, når der ses på den aktuelle situation. Tværtimod er det relative aktivitetsniveau højest i kommuner, der ikke yder maksimalt tilskud, hvilket tyder på, at den manglende opfyldelse af tilskudsbrøkerne skyldes et pres på rammen grundet mange aftenskoleaktiviteter.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et øjebliksbillede, som ikke siger noget om, hvilken betydning manglende opfyldelse af tilskudsbrøkerne har for aktivitetsniveauet på længere sigt. Eksempelvis er det sandsynligt, at usikre økonomiske vilkår kan føre til mindre risikovillighed i forhold til nye aktiviteter og undervisningsformer.

Store variationer på tværs af kommunerne

Undersøgelsen viser samlet, at der er store forskelle på tværs af kommunerne, når det gælder tilskud, aktiviteter og procedurer på aftenskoleområdet. Dette er ikke overraskende, da folkeoplysningsloven giver kommunerne stor frihed til at fastlægge rammerne på området. Alligevel ser der ud til at være mønstre, der afhænger af kommunetypen.

Som det fremgår af tabel 1, er der færre indbyggere pr. aftenskole i yder- og landkommuner end i de øvrige kommuner. Landets yderområder har dermed flest aftenskoler set i forhold til antallet af indbyggere.

Anderledes ser det ud med aktivitetsniveauet. Hvor der i bykommunerne gennemsnitligt er fem indbyggere pr. undervisningstime, er der ni indbyggere pr. undervisningstime i yderkommunerne. Dermed står bykommunerne for det højeste aktivitetsniveau på aftenskoleområdet, på trods af at der er relativt få aftenskoler i disse kommuner.

Tabel 2: Aftenskolernes udbredelse og aktivitetsniveau – fordelt på kommunetyper

 

Antal indbyggere pr. aftenskole (gennemsnit)

Antal indbyggere pr. undervisningstime (gennemsnit)

Yderkommune

3.775

9

Landkommune

3.671

8

Mellemkommune

5.721

6

Bykommune

5.245

5

Total

4.591

7

n: Antal indbyggere pr. undervisningstime = 77, antal indbyggere pr. aftenskole = 91. De fire kommunetyper er kategoriseret ud fra definitionen i Landdistriktsredegørelsen 2011.

Analysen tyder på, at kommunernes strukturelle karakteristika og befolkningens sammensætning kan spille ind på ovenstående mønstre.

Jo lavere indbyggertal, desto større er den relative udbredelse af aftenskoler. Det kan hænge sammen med, at mindre kommuner ofte består af en række mindre lokalsamfund, som har hver deres aftenskole.

Derudover er der en sammenhæng mellem befolkningens uddannelsesniveau og aftenskolernes aktivitetsniveau: Jo flere borgere med en videregående uddannelse, desto højere er aftenskolernes aktivitetsniveau. Det kan hænge sammen med, at aftenskolernes kursister gennemsnitligt er en ressourcestærk og veluddannet gruppe.

Samlet viser undersøgelsen, at aftenskolerne står stærkere i nogle kommuner end i andre. Ud fra det øjebliksbillede denne undersøgelse har tilvejebragt, er det ikke muligt at koble disse forskelle til de kommunale rammebetingelser.

Ganske vist viser undersøgelsen en sammenhæng mellem det kommunale støtteniveau og aftenskolernes aktivitetsniveau, men det er kun naturligt på et område, hvor støtten er direkte koblet til antallet af undervisningstimer. For at belyse tilskudsniveauets betydning for aktivitetsniveauet vil det være nødvendigt at følge udviklingen i de enkelte kommuner over tid.

Undersøgelsen tyder imidlertid på, at andre forhold, som fx kommunernes strukturelle karakteristika og den befolkningsmæssige sammensætning, kan have betydning for aftenskolernes situation på tværs af kommunerne.

Set i sammenhæng med det drastiske fald i særligt aftenskolerne uden for oplysningsforbundene kan det ovenstående billede give anledning til yderligere fokus på, hvordan strukturelle, demografiske og økonomiske faktorer påvirker udviklingen i forskellige typer af aftenskoler.

**Antallet af aftenskoler er dog ikke nødvendigvis helt retvisende i forhold til antallet af organisatoriske enheder, da større aftenskoler kan have aktiviteter på tværs af kommunegrænser og dermed tælle med flere gange. Derudover kan der være nogle usikkerheder ved sammenligningen over tid, da kommunerne var betydeligt mindre ved den seneste undersøgelse. Derfor er det muligt, at der var et større overlap af aktiviteter på tværs af kommunegrænser før kommunalreformen.

Download rapporten

Folk går på en gågade. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse januar 2017

Folkeoplysningen i kommunerne. En analyse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Læs mere om undersøgelser i kommunerne

Piger løber i en hal
Idan Vifo Tema

Idræt og fritid i kommunerne

Læs lignende artikler

Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Tennisspillere
Idan Vifo Artikel 24.10.2022
Ny interesseorganisation skal være talerør for kommunale idrætsråd og -samvirker
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Mænd på aftenskole
Vifo Artikel 24.01.2022
Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning
Kvinde underviser ved en tavle
Vifo Artikel 20.10.2021
Aftenskolernes ildsjæle har også brug for efteruddannelse
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Malekursus i aftenskolen
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Kvinde strikker. Foto: GettyImages/kate_sept2004
Vifo Artikel 12.11.2020
Podcast om bæredygtighed skal gøre Fora mere interessant for unge
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence
kvinde taegr billede af bygning
Vifo Artikel 31.01.2020
Der er kommet flere foredrag og rundvisninger i aftenskolerne
Kvinde maler
Vifo Artikel 30.01.2020
Vi går til yoga, spansk og maleri i aftenskolen
par laver keramik
Vifo Artikel 03.12.2019
Ny tilskudsmodel gør aftenskolekurser i faglokaler dyrere
Fokus folkeoplysning
Vifo Artikel 03.12.2019
Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud
Vifo Artikel 23.08.2019
Kulturministeren uddelte Aftenskolernes Pris
Vifo Artikel 09.08.2019
Aftenskolerne rykker ind på Kulturmødet
Vifo Artikel 07.05.2019
Folkeoplysningen kan bygge bro mellem generationer
Vifo Artikel 29.04.2019
Aftenskolernes Pris 2019 uddeles på Kulturmødet på Mors
Vifo Artikel 14.03.2019
Vifo Forum ser på folkeoplysning på tværs af generationer
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Vifo Kommentar 22.11.2018
Styrk den folkeoplysende debat i aftenskolen
Vifo Kommentar 20.11.2018
Hvorfor skal der være frivillige i en aftenskole?
Ældre kvinder holder møde
Vifo Artikel 25.10.2018
Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne
Vifo Kommentar 05.10.2018
Aftenskolerne bløder, mens bibliotekerne skummer fløden
Thomas Søndergaard
Vifo Artikel 19.09.2018
Samarbejde kan give aftenskoler nye muligheder
Vifo Artikel 17.09.2018
Tre perspektiver på folkeoplysningens udfordringer
Vifo Artikel 06.09.2018
Oplysningsforbundene vil skabe fælles etik for handicapundervisning
Vifo Artikel 03.09.2018
Stor variation i handicapundervisningens omfang og karakter i aftenskolerne
Vifo Artikel 30.08.2018
Udviklingsmulighed bruges kun af hver 10. aftenskole
kvinder laver keramik
Vifo Artikel 30.08.2018
Aftenskoler fravælger fleksible undervisningsformer
Vordingborg
Vifo Artikel 28.06.2018
Ny rapport beskriver aftenskolernes potentialer i en landkommune
Kvinder smiler
Vifo Kommentar 12.06.2018
Vifos undersøgelse giver nye indsigter
Vifo Artikel 08.06.2018
Hvor skal aftenskolerne bevæge sig hen?