Vifo Artikel 18.11.2015

Højskolepuljer skaber nye samarbejdsrelationer

Mange højskoler har formået at skabe nye lokale eller internationale samarbejdsrelationer gennem projekter og tiltag støttet af puljemidler. Det viser et nyt evalueringsnotat, som Vifo har udarbejdet for Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Festivaller, fortælledage, produktion af film om flygtninge og undervisningsforløb med globalt fokus. Så forskelligartede aktiviteter og produkter er der kommet ud af puljemidler fra Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje, som Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) er ansvarlig for.

Puljemidlerne fra Kulturministeriet, som samlet udgør 6,6 mio. kroner, uddeles over seks ansøgningsrunder i perioden 2014-2016.

Videncenter for Folkeoplysning står for den eksterne evaluering af puljerne og har netop offentliggjort et midtvejsnotat, der gør status på de 15 projekter fra de to puljer, som indtil videre er afsluttet og afrapporteret. Midtvejsnotatet er udarbejdet på baggrund af evalueringsskemaer, som projektlederne har udfyldt efter projekternes afslutning.

Samarbejde lokalt og internationalt

Fælles for alle projekterne er, at de involverer forskellige typer af samarbejdsrelationer. Mange projekter under Folkeoplysningspuljen har haft fokus på at åbne højskolen op over for det omgivende lokalsamfund.

Samarbejdspartnerne omfatter primært lokale kulturaktører og foreninger, men der er også eksempler på samarbejde med kirker, erhvervsliv og offentlige institutioner. Eksempelvis har en højskole gennemført et generationsmøde mellem 100 højskoleelever og 100 ældre borgere gennem et samarbejde med det lokale ældrecenter. Synlighed og netværk er ifølge flere projektledere nogle af de væsentligste gevinster ved samarbejdet.

I de projekter, der er støttet via Den Internationale Pulje, har samarbejdsrelationerne en lidt anden karakter. Eksempelvis varierer det, hvordan det internationale islæt kommer til udtryk i samarbejdet.

En international højskole har valgt at invitere lokalsamfundet indenfor for at skabe kulturmøder mellem eleverne og lokalsamfundet. Et andet projekt har udviklet og gennemført et undervisningsforløb om BRIKS-landene gennem samarbejde med oplægsholdere fra de respektive lande. Samarbejdsrelationerne har ifølge projektlederne medført både et større globalt udsyn og en række praktiske fordele.

Tidspres og samarbejdsrelationer er de største udfordringer

Selvom de fleste har positive erfaringer med samarbejdsrelationer, er samarbejdet samtidig et af de punkter, hvor flere projekter – på tværs af de to puljer – har oplevet de største udfordringer. For flere har det været meget tids- og ressourcekrævende at få relationerne opbygget, og det har ikke i alle tilfælde været muligt at få de ønskede samarbejdspartnere involveret i projektet.

Endelig pointerer flere projektledere, at det kan være vanskeligt både at planlægge og afvikle aktiviteterne inden for den begrænsede tidsramme, som et traditionelt højskoleophold har. Dette kan sætte begrænsninger på involveringen af eleverne i alle projektets faser.

Vil præge fremtidig højskolepraksis

På trods af udfordringerne har projekterne i vid udstrækning formået at gennemføre de ønskede aktiviteter. Der er overvejende tilfredshed blandt de projektledere, der har udfyldt evalueringsskemaerne, ligesom der er god overensstemmelse mellem både de opstillede projektmål, puljernes formål og de gennemførte aktiviteter.

Langt de fleste projekter har desuden en forventning om, at projektet vil afspejle sig i deres fremtidige højskolepraksis. Enten fordi de ønsker at fortsætte de aktiviteter, der er sat i gang i forbindelse med projektet, eller fordi erfaringerne fra projektet afspejler sig i andre dele af højskolens aktiviteter. Flere projektledere nævner eksempelvis, at projektet har medført, at højskolen i højere grad vil involvere eleverne i planlægningen og afviklingen af debatter som et led i den demokratiske læring.

På bagrund af evalueringsskemaerne er det dog udelukkende muligt at afdække intentionerne om den fremtidige højskolepraksis, og ikke i hvilken udstrækning det kommer til at gøre sig gældende i praksis.

Derudover skal midtvejsnotatet læses med det forbehold, at der indgår et begrænset antal af projekter i notatet, og der kan ikke drages endelig konklusioner om puljernes betydning, før den endelige evaluering bliver udarbejdet i 2017. Derudover bygger midtvejsnotatet udelukkende på projektledernes egne vurderinger af indsatsen og projektforløbet.

Den endelige evaluering vil ud over evalueringsskemaerne bygge på kvalitative interviews i seks udvalgte projekter.

Læs mere

Download midtvejsnotatet

Højskoleelever synger
Vifo Udgivelse oktober 2015

Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne

Læs lignende artikler

PFL festival
Vifo Artikel 16.04.2024
Højskoleprojekt har ført til større globalt udsyn og mange projekter om bæredygtighed
Mand justerer solpanel
Vifo Artikel 25.09.2023
Vifo skal finde læringen i projekt, hvor højskoler har inspireret til bæredygtighed på tværs af landegrænser
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Vallekilde Højskole
Vifo Artikel 28.02.2023
Læreruddannelsen flytter på højskole: Højskoleånd og lokal praktik skal løse lærermangel
Unge mennesker der smiler
Vifo Artikel 15.08.2022
Danskerne mener, at højskolerne skal engagere unge til at deltage i demokratiet
To højskolepiger går tur
Vifo Artikel 02.05.2022
Seksuelle krænkelser på højskoler skal forebygges med seksuel dannelse
Højskoleelever på folkemøde
Vifo Artikel 17.11.2021
Højskolerne vil være for alle og satser derfor på større mangfoldighed
Unge mennesker går på vejen
Vifo Artikel 12.08.2021
Elever strømmer (fortsat) til landets højskoler
Unge mennesker spiser pizza
Vifo Artikel 20.05.2021
Folkehøjskoler kan fremover selv bestemme kønsfordelingen på deres hold
Pige spiller guitar
Vifo Artikel 01.02.2021
Folkehøjskolernes Forening åbner online højskole for hele Danmark
Højskoleelever synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 10.11.2020
Ny podcastserie går bagom nye sange fra Højskolesangbogen
Folk sidder til møde. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Artikel 19.10.2020
12 organisationer vil have grøn demokratifond på finansloven
Højskoleelev på computer
Vifo Artikel 23.09.2020
82 pct. af højskolerne gik online under coronanedlukningen
Yoga på højskole
Vifo Artikel 06.07.2020
Ny viden om højskoleelever fra Danmarks Statistik
Højskoleelever
Vifo Artikel 03.06.2020
Vifo undersøger højskolernes pædagogik under nedlukningen
Kvinde laver design
Vifo Artikel 01.04.2020
Coronakrisen skaber digitale højskoler
Elever på højskole
Vifo Artikel 04.03.2020
Højskolens pædagogik udfordrer præstationssamfundet
Ældre på højskole
Vifo Artikel 22.11.2019
To nye seniorhøjskoler på vej
Folk der synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 09.10.2019
Projekt ’Syng, spis og snak’ åbner højskolerne for lokalsamfundet
Højskoleelever
Vifo Artikel 04.10.2019
Samarbejde om en international højskolealliance
Vifo Artikel 30.09.2019
Tidligere kulturminister bliver generalsekretær for FFD
Vifo Artikel 27.05.2019
De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform
Højskoleelever
Vifo Artikel 16.05.2019
Højskolerne afholder internationalt topmøde
Vifo Artikel 04.04.2019
Gerlev Idrætshøjskole inviterer indenfor til konference om levende legekultur

Se Vifos temaside om højskoler

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler