Vifo Artikel 10.10.2018

Højskolerne spænder mellem specialisering og almen dannelse

Højskolerne i Danmark har et mangfoldigt udbud af fag, og undervisningen er af bred almen karakter. Men samtidig er der på mange højskoler en vis grad af specialisering. Rapport fra Vifo går tæt på højskolernes fagudbud.

Højskolerne i Danmark har en lang tradition for at være alment dannende. Ifølge højskoleloven skal den undervisning, der udbydes, være ”af bred almen karakter”, og enkelte faggrupper må ikke udbydes på bekostning af det almene. Undervisningens brede almene karakter er dog ikke kun et lovkrav, men også en vigtig del af højskolernes DNA.

Højskolerne har dog forskellige profiler, og dermed er der stor variation i, hvilke fag og kurser de udbyder.

I forbindelse med en landsdækkende undersøgelse af højskolernes tilstand har Vifo set nærmere på højskolernes udbud af fag på de lange kurser, som udgør størstedelen af højskolernes aktivitet. Analysen er baseret på en gennemgang af højskolernes hjemmesider og afrapporteret i udgivelsen ’Folkehøjskolerne i Danmark – hvordan har de det?’.

Højskolernes fag

Undervisning på en højskole kan antage mange forskellige former. Således udgør eksempelvis morgensamlinger, ekskursioner, foredrag og andre fællesaktiviteter ofte en væsentlig del af undervisningen på højskolernes kurser.

Den almindelige fagundervisning, hvor en lærer forestår undervisning inden for et givet fagområde, er dog den mest typiske undervisningsform. Nogle højskoler har fællesfag for hele skolens elever samtidigt, men størstedelen af fagene foregår som valgfag på mindre hold. Mange udbyder linjefag, der typisk har et større omfang end de almindelige valgfag, og som eleverne ofte følger gennem hele opholdet.

Samlet set udbyder højskolerne i Danmark mange forskellige fag. Det kan være alt lige fra drama, keramik og friluftsliv til psykologi, hækling og fodbold. Vifo har kategoriseret højskolernes fag i faggrupper, som det ses i figur 1.

Alle fagtyperne udbydes på over halvdelen af højskolerne. Eksempelvis udbyder 85 pct. af højskolerne mindst ét fag inden for kategorien ’Humanistiske fag og sprog’, mens 71 pct. udbyder mindst ét fag inden for ’medier og journalistik’.

Næsten tre fjerdedele af højskolerne udbyder fag inden for mindst seks fagtyper. Det viser, at højskolerne alt i alt har et bredt fagudbud.

Figur 1: Andele af højskoler, der udbyder mindst ét fag inden for fagtyperne

Figuren viser fordelingen af fagtyper i højskolernes fagudbud på baggrund af antal fag. Der er dermed ikke taget højde for fagenes timeomfang. n = 65 højskoler. Kilde: Folkehøjskolerne i Danmark. Hvordan har de det? (Vifo 2018).

Specialisering og profilering

Analysen af fagudbuddet viser også, at nogle fagtyper er mere udbredte end andre. Det gælder både på de enkelte højskoler og set i forhold til højskolernes samlede fagudbud.

Idrætshøjskolerne er naturligt nok specialiserede inden for netop idrætsfagene og udbyder derfor et stort antal af disse. Derudover har de fagspecialiserede højskoler også pr. definition et specialiseret fokus i de udbudte fag, f.eks. inden for musik, teater, film, håndarbejde eller madlavning.

Men også de almene og grundtvigske højskoler har i nogen grad et specialiseret fagudbud. Det afspejles f.eks. i udbredelsen af linje-/hovedfag, som tre fjerdedele af disse højskoler benytter sig af. Linjefagene udgør ofte en stor del af elevernes skematimer og kan dermed være en måde at profilere den enkelte højskole på.

Specialiseringstendensen viser sig også ved, at en stor del af de nye højskoler, der er kommet til de seneste par år, er specialiserede inden for specifikke fagområder.

Idrætsfag dominerer det samlede fagudbud

Nogle fagtyper fylder antalsmæssigt mere end andre. Det bliver klart, når man ser på udbredelsen af fagtyperne som andele af det samlede fagudbud på tværs af højskolerne.

Hvert fjerde af højskolernes fag hører under kategorien ’Idræt, sport og spil’. Dette er især drevet af idrætshøjskolerne, da 62 pct. af de fag, idrætshøjskolerne udbyder, netop er inden for denne kategori. Desuden har idrætshøjskolerne gennemsnitligt set flere elever end de andre højskoletyper og udbyder dermed også et større antal fag.

Humanistiske fag og sprog er den næststørste fagtype og udgør 17 pct. af det samlede fagudbud. De mindst udbredte fag er fag inden for ’Naturen og naturvidenskab’, som kun udgør 5 pct. af højskolernes samlede fagudbud.

Figur 2: Højskolernes fag som andele af det samlede fagudbud

Figuren viser fordelingen af fagtyper i højskolernes fagudbud på baggrund af antal fag som andele af det samlede fagudbud. Der er dermed ikke taget højde for fagenes timeomfang. n = 1.881 fag på 65 højskoler. Kilde: Folkehøjskolerne i Danmark. Hvordan har de det? (Vifo 2018).

Øvrige trends

Selv om Vifos analyse ikke muliggør en sammenligning af højskolernes fagudbud over tid, er der alligevel nogle interessante tendenser at fremhæve. Højskolernes fagudbud afspejler nemlig ofte trends i tiden.

Eksempelvis er der et relativt stort fokus på kompetenceudvikling. Det kan være i form af studieforberedende kurser, hvor eleverne forbereder sig til optagelse på videregående uddannelser. Idrætshøjskolerne udbyder desuden en række certificerede uddannelser såsom sportsmassør og lederuddannelser, som eleverne kan tage som en del af opholdet.

En del højskoler udbyder fag inden for naturdannelse og bæredygtighed, hvor eleverne lærer om bæredygtig livsførelse. Fag om det danske sprog og samfund samt dansk kultur er også udbredt og typisk målrettet elever med udenlandsk baggrund. Begge disse tendenser afspejler højskolernes strategiske mål om at arbejde mere med bæredygtighed og internationale læringsmiljøer.

Ifølge Vifos rapport omfatter størstedelen af højskolernes planlagte udviklingstiltag en udvikling af fagudbuddet. Det kan eksempelvis være ved at oprette nye linjer eller arbejde med fagene på en ny måde. Således er der på højskolerne generelt et stort fokus på at udvikle og forny det eksisterende fagudbud.

Læs mere

Læs de øvrige artikler om undersøgelsen

Højskoleelever
Vifo Artikel 11.09.2018
Højskolerne – hvordan har de det?
Højskole
Vifo Artikel 12.10.2018
Højskolerne styrker bånd til lokalsamfund

Download rapporten

Højskoleelver ligger på græs_Vallekilde Højskole, FFD
Vifo Udgivelse september 2018

Folkehøjskolerne i Danmark. Hvordan har de det?

Læs lignende artikler

Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Vallekilde Højskole
Vifo Artikel 28.02.2023
Læreruddannelsen flytter på højskole: Højskoleånd og lokal praktik skal løse lærermangel
Unge mennesker der smiler
Vifo Artikel 15.08.2022
Danskerne mener, at højskolerne skal engagere unge til at deltage i demokratiet
To højskolepiger går tur
Vifo Artikel 02.05.2022
Seksuelle krænkelser på højskoler skal forebygges med seksuel dannelse
Højskoleelever på folkemøde
Vifo Artikel 17.11.2021
Højskolerne vil være for alle og satser derfor på større mangfoldighed
Unge mennesker går på vejen
Vifo Artikel 12.08.2021
Elever strømmer (fortsat) til landets højskoler
Unge mennesker spiser pizza
Vifo Artikel 20.05.2021
Folkehøjskoler kan fremover selv bestemme kønsfordelingen på deres hold
Pige spiller guitar
Vifo Artikel 01.02.2021
Folkehøjskolernes Forening åbner online højskole for hele Danmark
Højskoleelever synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 10.11.2020
Ny podcastserie går bagom nye sange fra Højskolesangbogen
Folk sidder til møde. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Artikel 19.10.2020
12 organisationer vil have grøn demokratifond på finansloven
Højskoleelev på computer
Vifo Artikel 23.09.2020
82 pct. af højskolerne gik online under coronanedlukningen
Yoga på højskole
Vifo Artikel 06.07.2020
Ny viden om højskoleelever fra Danmarks Statistik
Højskoleelever
Vifo Artikel 03.06.2020
Vifo undersøger højskolernes pædagogik under nedlukningen
Kvinde laver design
Vifo Artikel 01.04.2020
Coronakrisen skaber digitale højskoler
Elever på højskole
Vifo Artikel 04.03.2020
Højskolens pædagogik udfordrer præstationssamfundet
Ældre på højskole
Vifo Artikel 22.11.2019
To nye seniorhøjskoler på vej
Folk der synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 09.10.2019
Projekt ’Syng, spis og snak’ åbner højskolerne for lokalsamfundet
Højskoleelever
Vifo Artikel 04.10.2019
Samarbejde om en international højskolealliance
Vifo Artikel 30.09.2019
Tidligere kulturminister bliver generalsekretær for FFD
Vifo Artikel 27.05.2019
De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform
Højskoleelever
Vifo Artikel 16.05.2019
Højskolerne afholder internationalt topmøde
Vifo Artikel 04.04.2019
Gerlev Idrætshøjskole inviterer indenfor til konference om levende legekultur
Højskoleelever der synger
Vifo Artikel 19.02.2019
Højskolernes værdigrundlag viser stor mangfoldighed
Vifo Artikel 18.02.2019
Højskolernes 175-års jubilæum støttes med 1,75 mio. kr.

Se Vifos temaside om højskoler

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler