Vifo Artikel 12.10.2018

Højskolerne styrker bånd til lokalsamfund

Mange højskoler arbejder med at invitere lokale borgere inden for på højskolen, og højskolerne har mange forskellige typer af samarbejdspartnere. Rollen som lokalsamfundsaktør kommer dog ikke af sig selv, viser ny Vifo-rapport.

Skrevet af: Malene Thøgersen

Når højskolerne skal beskrive deres egen rolle i lokalsamfundet, er det blandt andet ord som ’lokalt samlingssted’ og ’fyrtårn og dynamo’, der bliver benyttet.

Men der er store forskelle på, hvilken rolle højskolerne spiller i det lokale liv, og det er ressourcekrævende for højskolerne at udbygge deres lokale rolle. Det viser Vifos rapport ’Folkehøjskolerne i Danmark  – hvordan har de det’, som bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt landets højskoler.

Højskolernes samarbejder bredt

Højskolernes samarbejdsrelationer kan ses som en indikator for højskolernes lokalsamfundsmæssige rolle. I undersøgelsen er respondenterne blevet spurgt om, hvorvidt højskolen inden for de seneste fem år har haft et samarbejde med andre aktører om aktiviteter, arrangementer eller projekter.

Figur 1 viser, at højskolerne samarbejder med mange forskellige typer af aktører. Den mest udbredte type samarbejdspartner er lokale foreninger, som hele 88 pct. af højskolerne samarbejder med. Men også skoler/gymnasier, kommuner og kirker er hyppige samarbejdspartnere.

Figur 1: Højskolernes samarbejdspartnere (pct.)

Figuren viser højskolernes svar på spørgsmålet: ”Har højskolen inden for de seneste 5 år haft et samarbejde om aktiviteter, arrangementer eller projekter med andre aktører (sæt kryds ved de aktører, højskolen har samarbejdet med.)” n= 43.

Sammenlignes det ovenstående billede af højskolernes samarbejdsrelationer med tendenser på det øvrige folkeoplysningsområde, er højskolernes samarbejdsniveau højt. Gennemsnitligt har højskolerne sat kryds ved 6,7 af de ovenstående samarbejdspartnere.

Undersøgelsen viser også, at mange højskoler har fået flere lokale samarbejdsrelationer over tid. To tredjedele af højskolerne har oplevet en stigning i antallet af samarbejdsrelationer inden for de seneste fem år, mens de resterende skoler har oplevet et uændret omfang.

Blandt de højskoler, der har uddybet deres svar, nævner flere, at der har været tale om en bevidst strategi om større åbenhed.

Strukturelt fokus på åbenhed

Det udbredte samarbejde skal ses i lyset af et generelt øget fokus på at styrke højskolernes lokale rolle. Først og fremmest styrkede en lovændring i 2014 højskolernes muligheder for at lave lokale aktiviteter, da de fik mulighed for at anvende en begrænset del af deres egne midler til ekstern folkeoplysende virksomhed.  

Derudover har Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) gennem den seneste årrække administreret ’Folkeoplysningspuljen’, som har til formål at styrke den del af højskolernes folkeoplysende arbejde, der ligger ud over de tilskudsberettigede aktiviteter. Retningslinjerne for puljen opfordrer netop til samarbejde med lokale aktører.

Evalueringen af puljemidlerne, som Vifo gennemførte, viste, at rigtig mange modtagerhøjskoler brugte midlerne til at arbejde med større åbenhed i forhold til lokalsamfundet.

I projektet ’Syng, spis og snak’, der lige nu kører i FFD-regi og har til formål at udbrede fællessang, er der ligeledes fokus på et øget samspil mellem højskolerne og lokalsamfundet.

Endelig er lokalsamfundsudvikling et af de strategiske mål i FFD’s strategi frem til 2022.

Samarbejde skaber netværk og synlighed i lokalsamfundet

Netværk og synlighed i lokalsamfundet er de faktorer, som flest højskoler oplever som fordele ved at samarbejde med andre aktører (figur 2).

81 pct. ser enten i høj eller meget høj grad netværk i lokalsamfundet som en fordel ved samarbejdet, mens næsten lige så mange har samme opfattelse, når det gælder synlighed i lokalsamfundet.

Også muligheden for nye aktiviteter, berøring med nye målgrupper, inspiration til nye arbejdsformer samt bedre udnyttelse af lokaler og faciliteter er blandt de forhold, som mange højskoler oplever som en positiv effekt af at samarbejde.

Figur 2: Oplevede fordele ved samarbejde (pct.)

Figuren viser andelen af højskoler, som i enten høj eller meget høj grad oplever de nævnte forhold som fordele ved at samarbejde med andre aktører. n =41-42.

Rollen som central lokalsamfundsaktør kommer ikke af sig selv

Der kan dog også være udfordringer forbundet med at styrke højskolernes rolle i lokalsamfundet. Højskolerne fremhæver især, at samarbejdet med andre aktører er ressourcekrævende, men også personafhængigheden og koordineringen på tværs kan være en udfordring.

Enkelte skoler uddyber specifikt en oplevelse af, at det kan være svært at engagere lokalsamfundet. Blandt årsagerne nævnes lokalsamfundets karakter som enten ’soveby’ eller storby samt konkurrencen med mange andre kulturtilbud.

Rollen som en central lokalsamfundsaktør kommer med andre ord ikke af sig selv, men kræver en stor ressourcemæssig indsats af højskolerne, som de samtidig skal balancere i forhold til deres kerneopgave med at skabe et meningsfuldt højskoleophold for eleverne.

Alligevel arbejder mange højskoler målrettet mod at udbygge deres lokale rolle, og flere oplever fordele end udfordringer ved samarbejdsrelationer.

Det kan tyde på, at der fortsat er et potentiale for at udfolde højskolernes lokale rolle. Både gennem forskellige arrangementer og aktiviteter eller ved i stigende grad at åbne højskolens mange faciliteter for lokalområdet, som nogle højskoler ligeledes arbejder på.

Som tidligere nævnt er højskolerne placeret i mange forskellige typer af lokalsamfund, men i særdeleshed i landområder og mindre byer, hvorved højskolerne har et særligt potentiale i forhold til folkeoplysende aktiviteter i landets yderområder.

Læs mere

Læs andre artikler om undersøgelsen

Højskoleelever
Vifo Artikel 11.09.2018
Højskolerne – hvordan har de det?
Højskolesamling
Vifo Artikel 10.10.2018
Højskolerne spænder mellem specialisering og almen dannelse

Download rapporten

Højskoleelver ligger på græs_Vallekilde Højskole, FFD
Vifo Udgivelse september 2018

Folkehøjskolerne i Danmark. Hvordan har de det?

Læs lignende nyheder

Mand justerer solpanel
Vifo Artikel 25.09.2023
Vifo skal finde læringen i projekt, hvor højskoler har inspireret til bæredygtighed på tværs af landegrænser
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Vallekilde Højskole
Vifo Artikel 28.02.2023
Læreruddannelsen flytter på højskole: Højskoleånd og lokal praktik skal løse lærermangel
Unge mennesker der smiler
Vifo Artikel 15.08.2022
Danskerne mener, at højskolerne skal engagere unge til at deltage i demokratiet
To højskolepiger går tur
Vifo Artikel 02.05.2022
Seksuelle krænkelser på højskoler skal forebygges med seksuel dannelse
Højskoleelever på folkemøde
Vifo Artikel 17.11.2021
Højskolerne vil være for alle og satser derfor på større mangfoldighed
Unge mennesker går på vejen
Vifo Artikel 12.08.2021
Elever strømmer (fortsat) til landets højskoler
Unge mennesker spiser pizza
Vifo Artikel 20.05.2021
Folkehøjskoler kan fremover selv bestemme kønsfordelingen på deres hold
Pige spiller guitar
Vifo Artikel 01.02.2021
Folkehøjskolernes Forening åbner online højskole for hele Danmark
Højskoleelever synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 10.11.2020
Ny podcastserie går bagom nye sange fra Højskolesangbogen
Folk sidder til møde. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Artikel 19.10.2020
12 organisationer vil have grøn demokratifond på finansloven
Højskoleelev på computer
Vifo Artikel 23.09.2020
82 pct. af højskolerne gik online under coronanedlukningen
Yoga på højskole
Vifo Artikel 06.07.2020
Ny viden om højskoleelever fra Danmarks Statistik
Højskoleelever
Vifo Artikel 03.06.2020
Vifo undersøger højskolernes pædagogik under nedlukningen
Kvinde laver design
Vifo Artikel 01.04.2020
Coronakrisen skaber digitale højskoler
Elever på højskole
Vifo Artikel 04.03.2020
Højskolens pædagogik udfordrer præstationssamfundet
Ældre på højskole
Vifo Artikel 22.11.2019
To nye seniorhøjskoler på vej
Folk der synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 09.10.2019
Projekt ’Syng, spis og snak’ åbner højskolerne for lokalsamfundet
Højskoleelever
Vifo Artikel 04.10.2019
Samarbejde om en international højskolealliance
Vifo Artikel 30.09.2019
Tidligere kulturminister bliver generalsekretær for FFD
Vifo Artikel 27.05.2019
De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform
Højskoleelever
Vifo Artikel 16.05.2019
Højskolerne afholder internationalt topmøde
Vifo Artikel 04.04.2019
Gerlev Idrætshøjskole inviterer indenfor til konference om levende legekultur
Højskoleelever der synger
Vifo Artikel 19.02.2019
Højskolernes værdigrundlag viser stor mangfoldighed

Se Vifos temaside om højskoler

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler