Vifo Artikel 29.05.2019

Vifo evaluerer ændring af folkeoplysningsloven

Videncenter for Folkeoplysning har indgået aftale med Kulturministeriet om en evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven. Ændringen blev vedtaget som en indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Skrevet af: Signe Carlsen

I december 2016 vedtog et flertal i Folketinget en ændring af folkeoplysningsloven som en del af en indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Bl.a. blev det indskærpet, at sådanne foreninger ikke kan få tilskud eller anvist lokaler, og at kommunerne har pligt til at føre tilsyn med, at foreningerne overholder lovens krav. Desuden skal kommunerne offentliggøre indsendte foreningsregnskaber og lister over, hvilke foreninger der har fået støtte og afslag.

Lovændringen var en udmøntning af en bredere politisk aftale, som den daværende smalle Venstre-regering indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti rettet mod såkaldte hadprædikanter, dvs. religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier. Efterfølgende valgte også SF og Liberal Alliance at tilslutte sig skærpelsen af folkeoplysningsloven.

I lovforslagets bemærkninger blev det dog samtidig indskrevet, at lovændringens effekter skulle evalueres efter to år.

Det er denne evaluering, som Videncenter for Folkeoplysning nu foretager for Kulturministeriet. Formålet med evalueringen, som der blev indgået aftale om i slutningen af april, er at undersøge, hvordan folkeoplysningslovens nye bestemmelser er blevet implementeret i kommunerne, og hvilken effekt de nye regler har haft siden deres ikrafttræden i 2017.

Evalueringens fokus er at afdække følgende temaer:

  • Kommunernes procedurer vedrørende tilsyn på området
  • Omfanget af brugen af de nye bestemmelser i loven i forhold til afslag på tilskud og fratagelse af tilskud
  • Hvilke typer af foreninger der har fået afslag/har fået frataget tilskud
  • I hvilket omfang kommunerne har videregivet oplysninger til SKAT og modtaget oplysninger fra SKAT
  • Kommunernes vurdering af ressourceforbrug som følge af lovændringen
  • Kommunernes oplevede udfordringer og muligheder ved lovændringen.

Ved at kortlægge disse temaer skal Vifo give et samlet indblik i lovændringens konsekvenser, herunder om kommunerne oplever, at de med lovændringen har fået et brugbart redskab i den daglige forvaltning af folkeoplysningsloven.

Metodisk består evalueringen af en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes elektronisk til alle landets kommuners kultur- og fritidsforvaltninger.

Derudover vil kvalitative casestudier i fire udvalgte kommuner give en dybere indsigt i de kommunale procedurer på området og kommunernes oplevede udfordringer og muligheder. Ligeledes kan casestudierne belyse, hvorvidt kommunerne har oplevet tvivlstilfælde, og hvordan disse tvivlstilfælde er blevet håndteret.

Evalueringen vil samlet tilvejebringe et vidensgrundlag, der skal give mulighed for en vurdering af lovændringens effekter, og som kan danne baggrund for en videre diskussion af de lovmæssige rammer på området.

Evalueringen forventes afsluttet primo 2020.

Yderligere information

Analytiker Malene Thøgersen, Videncenter for FolkeoplysningTlf. 8748 2026, malene.thogersen@vifo.dk

Læs mere om ændringen af folkeoplysningsloven i artiklen 'Stramning af folkeoplysningslov vedtaget'

Se forslaget som vedtaget

Læs mere om folkeoplysningsloven på temasiden

Paragraftegn. Foto: Andrey Popov/Getty Images
Vifo Idan Tema

Folkeoplysningsloven

Læs lignende artikler

Senior yoga
Vifo Artikel 13.06.2024
Vifo går nu i gang med tredje omgang af 'Folkeoplysningen i kommunerne'
Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Der samles skrald
Vifo Artikel 12.09.2022
Valgoplæg fra DFS: Klimakrise og unges mistrivsel kan løses med folkeoplysning
Dame holder oplæg.
Vifo Artikel 18.05.2022
Fortælleværksteder skal sætte nye billeder på, hvad folkeoplysning er og kan
Konferencedeltagere til oplæg
Vifo Artikel 05.10.2021
Debat: Forslag om større krav og skarpere definitioner i folkeoplysningsloven
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Kvinder sidder i yogastilling
Vifo Artikel 16.09.2021
Mange kommuner har udfordringer med at administrere folkeoplysningsloven
Gruppe holder i hånd
Vifo Artikel 22.03.2021
Ny rapport giver overblik over kommunernes arbejde med folkeoplysningen
Vifo Artikel 22.03.2021
Krav om politikker, brugerinddragelse og udviklingspuljer: Sådan går det
Fodbolddrenge
Vifo Artikel 05.10.2020
Flere kommuner fører nu tilsyn via dialog og besøg
Mand holder oplæg
Vifo Artikel 05.10.2020
Svært for flere kommuner at tolke stramning af folkeoplysningsloven
Vifo Artikel 03.07.2019
Fritid & Samfund afholder workshop om tolkning af folkeoplysningsloven
Vifo Artikel 29.05.2019
Vifo gentager undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’
Vifo Artikel 10.05.2019
DFS præsenterer forslag til ny folkeoplysningspolitik
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Kvinder smiler
Vifo Artikel 13.04.2018
Ny struktur for Folkeuniversitetet vedtaget i Folketinget
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 10.07.2017
Lovforslag om ny struktur for Folkeuniversitetet sendt i høring
Vifo Artikel 17.05.2017
Kommuner i vildrede om nye lovstramninger
Vifo Artikel 07.12.2016
Stramning af folkeoplysningslov vedtaget
Vifo Artikel 18.10.2016
Stramning af folkeoplysningsloven møder kritik