Vifo Artikel 19.02.2019

Højskolernes værdigrundlag viser stor mangfoldighed

Trods fælles rødder er der store forskelle på højskolernes værdigrundlag, viser en ny analyse fra Vifo. Fælles for mange skoler er dog, at de sætter mennesket i centrum og lægger vægt på højskolernes relationer til det omgivende samfund.

Højskolernes mulighed for at eksperimentere med metoder og selv vælge undervisningsindhold gør skolerne til en af de frieste skoleformer i landet. Denne frihed kommer i høj grad til udtryk i skolernes lovpligtige værdigrundlag.

Det viser et nyt notat fra Vifo baseret på en analyse af 68 højskolers skriftlige værdigrundlag.

Selvom værdigrundlagene ikke giver et fuldt dækkende billede af højskolernes værdimæssige praksis, giver de god indsigt i de grundlæggende værdier og tankesæt, som højskolerne bygger på og derfor må forventes at arbejde ud fra.

Helt siden de første højskoler blev etableret i midten af 1800-tallet, og hvor Grundtvigs tanker var en stærk inspirationskilde, har skoleformen haft en stærk værdimæssig forankring. Kravet om et selvvalgt værdigrundlag blev dog først indskrevet i formålsparagraffen ved en lovændring i 2000 – netop ud fra et ønske om at tydeliggøre skoleformens idébårne grundlag.

Indholdsmæssigt går spændvidden i dag fra det klassiske grundtvigske grundlag, over særlige spirituelle eller religiøse omdrejningspunkter til kunsten eller idrætten som indgangsvinkel.

Grundtvig hitter stadig

Halvdelen af de 68 højskoler definerer sig i deres vedtægter som grundtvigske højskoler eller skriver, at de er inspireret af Grundtvigs tanker og idéer. Det gælder i særlig grad mange inden for kategorien ’almene og grundtvigske højskoler’, men også halvdelen af de fagspecialiserede højskoler nævner den grundtvigske tradition eksplicit i deres værdigrundlag.

Den grundtvigske tradition er dermed fortsat udbredt i højskoleverdenen. Interessant er det dog, at højskolerne lægger vægt på mange forskellige aspekter af ’det grundtvigske’.

Nogle højskoler nævner den grundtvigske tradition i sammenhæng med almendannelse, oplysning og aktiv deltagelse i demokratiet, andre lægger vægt på den historiske-poetiske dimension, mens andre igen kobler det grundtvigske til en helhedsopfattelse af mennesket.

Med mennesket i centrum

På trods af forskellighederne finder analysen nogle fællestræk, som går på tværs af mange højskoler. Det mest iøjnefaldende er, at mennesket i høj grad sættes i centrum i højskolernes værdigrundlag.

Selvom relativt få højskoler eksplicit definerer sig ud fra et humanistisk grundlag, har rigtig mange højskoler på forskellig vis fokus på mennesket.

Det gælder både i deres overordnede idémæssige grundlag og i deres beskrivelser af højskolelivet og metoder i undervisningen, hvor mange højskoler understreger betydningen af at arbejde med det hele menneske og kombinationen af hoved, krop og ånd. På et mere overordnet plan nævner over halvdelen af højskolerne eksplicit ’den enkelte’ i deres værdigrundlag.

Betoningen af ’den enkelte’ i værdigrundlagene sker dog ofte i sammenhæng med beskrivelser af relationen mellem den enkelte og fællesskabet. Værdigrundlagene har altså typisk ikke kun et snævert individuelt fokus, men er også opmærksomme på den enkeltes bidrag til fællesskabet.

Højskolerne i samfundet

Værdigrundlagene forholder sig ikke kun til det interne liv på højskolen, men lægger også vægt på højskolernes relationer til det omgivende samfund. Det gælder ikke mindst gennem de udsagn, der vedrører konkrete samfundsmæssige opgaver og udfordringer, højskolerne gerne vil bidrage til.

Mange værdigrundlag fokuserer her på oplysning, dannelse og aktiv samfundsdeltagelse i bred forstand. Men der er mange forskellige perspektiver på og forståelser af sådanne begreber. Det er derudover interessant, at ti skoler specifikt angiver, at de vil arbejde for bæredygtighed.

Højskolernes rolle i samfundet kommer også til udtryk ved de mange værdigrundlag, der omtaler enten det lokale, det nationale eller globale og internationale perspektiver.

Eksempelvis er nogle højskoler særligt optagede af at agere kulturelt mødested i lokalsamfundet, mens andre fokuserer på at gøre eleverne til ’verdensborgere’ i et globalt samfund. Samlet vidner analysen om, at højskolerne værdimæssigt forholder sig til det omkringliggende samfund på mange forskellige måder.

Mellem tradition og fornyelse

I mange værdigrundlag er der som nævnt en tydelig tråd til højskolernes historiske ophav. Det gælder dels gennem den grundtvigske inspiration, men også gennem referencer til den danske kulturarv og det nationale perspektiv, som også spillede en stor rolle tidligt i højskolernes historie.

Samtidig kan der spores en vekselvirkning mellem disse historiske traditioner og inspirationskilder til nyere perspektiver, tanker og værdisæt, som forholder sig til aktuelle samfundsmæssige udfordringer. Det gælder eksempelvis de værdigrundlag, der har fokus på bæredygtighed, globalisering, individualiseringens konsekvenser, folkesundhed og andre samfundsudfordringer.

Selvom en vis tilstræbt ’tidløshed’ ofte er et kendetegn ved organisationers værdimæssige forankring, tyder analysen dermed på, at der også i værdigrundlagene sker en løbende tilpasning til den aktuelle samfundsmæssige kontekst, hvilket netop afspejler sig i variationen i de værdimæssige omdrejningspunkter, som kommer til udtryk i analysen.

Et interessant spørgsmål er i den forbindelse, hvorvidt denne forskellighed er en styrke eller en udfordring for skoleformen som helhed. Det kan være en udfordring, at der ikke længere – som det i højere grad var tilfældet tidligere i skoleformens historie – er et fælles værdimæssigt udgangspunkt.

På den anden side kan forskelligheden betyde, at højskolerne som samlet ’enhed’ kan rumme og tiltrække mange forskellige typer af elever med vidt forskellige ønsker og behov og dermed nå bredere ud i samfundet.

Download notatet

Kvinde synger på række. Foto: FFD/Flickr
Vifo Udgivelse februar 2019

Højskolernes værdier. En analyse af folkehøjskolernes værdigrundlag.

Download også hovedrapporten om højskolernes tilstand

Højskoleelver ligger på græs_Vallekilde Højskole, FFD
Vifo Udgivelse september 2018

Folkehøjskolerne i Danmark. Hvordan har de det?

Læs flere nyheder om højskoleundersøgelsen

Højskoleelever
Vifo Artikel 11.09.2018
Højskolerne – hvordan har de det?
Højskole
Vifo Artikel 12.10.2018
Højskolerne styrker bånd til lokalsamfund
Højskolesamling
Vifo Artikel 10.10.2018
Højskolerne spænder mellem specialisering og almen dannelse

Læs lignende artikler

PFL festival
Vifo Artikel 16.04.2024
Højskoleprojekt har ført til større globalt udsyn og mange projekter om bæredygtighed
Mand justerer solpanel
Vifo Artikel 25.09.2023
Vifo skal finde læringen i projekt, hvor højskoler har inspireret til bæredygtighed på tværs af landegrænser
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Vallekilde Højskole
Vifo Artikel 28.02.2023
Læreruddannelsen flytter på højskole: Højskoleånd og lokal praktik skal løse lærermangel
Unge mennesker der smiler
Vifo Artikel 15.08.2022
Danskerne mener, at højskolerne skal engagere unge til at deltage i demokratiet
To højskolepiger går tur
Vifo Artikel 02.05.2022
Seksuelle krænkelser på højskoler skal forebygges med seksuel dannelse
Højskoleelever på folkemøde
Vifo Artikel 17.11.2021
Højskolerne vil være for alle og satser derfor på større mangfoldighed
Unge mennesker går på vejen
Vifo Artikel 12.08.2021
Elever strømmer (fortsat) til landets højskoler
Unge mennesker spiser pizza
Vifo Artikel 20.05.2021
Folkehøjskoler kan fremover selv bestemme kønsfordelingen på deres hold
Pige spiller guitar
Vifo Artikel 01.02.2021
Folkehøjskolernes Forening åbner online højskole for hele Danmark
Højskoleelever synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 10.11.2020
Ny podcastserie går bagom nye sange fra Højskolesangbogen
Folk sidder til møde. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Artikel 19.10.2020
12 organisationer vil have grøn demokratifond på finansloven
Højskoleelev på computer
Vifo Artikel 23.09.2020
82 pct. af højskolerne gik online under coronanedlukningen
Yoga på højskole
Vifo Artikel 06.07.2020
Ny viden om højskoleelever fra Danmarks Statistik
Højskoleelever
Vifo Artikel 03.06.2020
Vifo undersøger højskolernes pædagogik under nedlukningen
Kvinde laver design
Vifo Artikel 01.04.2020
Coronakrisen skaber digitale højskoler
Elever på højskole
Vifo Artikel 04.03.2020
Højskolens pædagogik udfordrer præstationssamfundet
Ældre på højskole
Vifo Artikel 22.11.2019
To nye seniorhøjskoler på vej
Folk der synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 09.10.2019
Projekt ’Syng, spis og snak’ åbner højskolerne for lokalsamfundet
Højskoleelever
Vifo Artikel 04.10.2019
Samarbejde om en international højskolealliance
Vifo Artikel 30.09.2019
Tidligere kulturminister bliver generalsekretær for FFD
Vifo Artikel 27.05.2019
De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform
Højskoleelever
Vifo Artikel 16.05.2019
Højskolerne afholder internationalt topmøde
Vifo Artikel 04.04.2019
Gerlev Idrætshøjskole inviterer indenfor til konference om levende legekultur