Vifo Artikel 03.09.2018

Stor variation i handicapundervisningens omfang og karakter i aftenskolerne

Der er store forskelle på tværs af aftenskoletyper, når det gælder andelen af aftenskoler, som gennemfører handicapundervisning, viser Vifos aftenskoleundersøgelse. Derudover er der stor variation i handicapundervisningens karakter – særligt når det gælder antallet af deltagere på holdene.

Skrevet af: Malene Thøgersen

På aftenskoleområdet har der gennem mange år været en stærk tradition for at udbyde fritidsundervisning til mennesker med fysiske og psykiske udfordringer.

Vifos undersøgelse ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’, der bygger på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskolerne, viser, at det stadig er tilfældet i dag: 33 pct. af aftenskolerne i undersøgelsen gennemførte handicapundervisning i 2016.

Der er dog stor variation i udbredelsen af handicapundervisning på tværs af forskellige typer af aftenskoler. Som figur 1 viser, udbyder ingen af de små et-faglige aftenskoler i undersøgelsen handicapundervisning, mens knap en fjerdedel af de store et-faglige aftenskoler gør. Blandt de flerfaglige aftenskoler drejer det sig om 32 pct. blandt de små, mens hele 83 pct. af de store flerfaglige aftenskoler gennemfører handicapundervisning.

Figur 1: Andel aftenskoler med handicapundervisning – fordelt på skoletyper (pct.)

Figuren viser andelen af aftenskoler, der gennemførte handicapundervisning i 2016 fordelt på skoletyper. n =326

Forskellene kan afspejle variationer i skolernes faglige fokus, og derudover kan det spille ind, at der er et større befolkningsmæssigt grundlag for hold målrettet handicappede i byerne, hvor mange af de store flerfaglige aftenskoler overvejende har deres aktiviteter.

Klarhed i de kommunale retningslinjer

Folkeoplysningsloven giver mulighed for forhøjet undervisningstilskud til kursister, som er handicappede i relation til det emne, der undervises i. Den maksimale brøk er på 8/9 af aftenskolernes udgifter til leder- og lærerløn, mens den er på 1/3, når det gælder almindelig aftenskoleundervisning.

Vifos kommuneundersøgelse har vist, at flertallet af kommunerne anvender den maksimale tilskudsbrøk til handicapundervisning, mens knap 40 pct. anvender en lavere brøk.

Kommunerne kan derudover fastlægge nærmere retningslinjer for procedurerne vedrørende tilskud til handicapundervisning – eksempelvis i forhold til maksimumsbegrænsninger for antallet af deltagere på holdene, brugen af handicaperklæringer, muligheden for støtte til handicappede på blandede hold mv.

Aftenskoleundersøgelsen viser, at langt de fleste aftenskoler er tilfredse med klarheden af de kommunale retningslinjer på området (figur 2). 71 pct. mener enten i høj eller meget høj grad, at de kommunale retningslinjer på tilskud til handicapundervisning er klare, mens kun 5 pct. ikke finder retningslinjerne klare.

Figur 2: Vurderingen af klarhed i de kommunale retningslinjer for handicaptilskud (pct.)

Figuren viser svarandele på spørgsmålet: ”Er de nuværende kommunale retningslinjer klare i forhold til tilskud til handicapundervisning i aftenskolen?” blandt de respondenter, der har angivet at have handicapundervisning. n = 118.

Selvom der er stor variation i de kommunale retningslinjer på området, er aftenskolerne dermed overordnet set tilfredse med retningslinjernes klarhed. En lille fjerdedel svarer dog neutralt på spørgsmålet.

Få arbejder med blandede hold

Langt de fleste aftenskoler med handicapundervisning (92 pct.) arbejder med handicapundervisning på særlige hold kun for handicappede, mens 16 pct. arbejder med blandede hold, hvor de handicappede kursister går på hold med ikke-handicappede kursister. 8 pct. har dermed både blandede hold og handicaphold.

Den relativt begrænsede andel af aftenskolerne, der gennemfører handicapundervisning på blandede hold, kan hænge sammen med, at langt fra alle kommuner giver mulighed for støtte denne form for undervisning.

Ikke desto mindre er det ud fra et inklusionsperspektiv interessant, at nogle aftenskoler arbejder med at integrere handicappede kursister på de almene hold. Disse aftenskoler fordeler sig på mange forskellige kommuner og typer af aftenskoler, og der kan dermed ikke ses et mønster i udbredelsen.

Stor variation i holdstørrelsen

Formålet med den forhøjede støtte til handicapundervisning er muligheden for at gennemføre undervisningen på mindre hold, så der kan gives den nødvendige støtte til deltagere med handicap. Mange kommuner – men langt fra alle – har derfor fastsat et maksimum for antallet af kursister på handicaphold.

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at aftenskolerne gennemsnitligt har 6,3 kursister på deres handicaphold. Dermed er der ingen tvivl om, at handicapundervisningen gennemsnitligt set foregår på mindre hold end den traditionelle aftenskoleundervisning, hvilket er i overensstemmelse med lovgivningens intentioner.

Som figur 3 viser, er der dog stor variation i antallet af kursister på aftenskolernes hold for kursister med handicap. En tredjedel af aftenskolerne har gennemsnitligt under seks deltagere, en tredjedel har mellem seks og syv deltagere, mens den sidste tredjedel har syv eller flere deltagere på holdene.

Figur 3: Antal kursister på hold for handicappede (andel i pct.)

Figuren viser aftenskolernes angivelse af, hvor mange kursister der gennemsnitligt er på deres hold for handicappede. n = 112.

Da der typisk er det samme tilskudsniveau uagtet holdstørrelse og målgrupper, har det stor betydning for økonomien, hvor mange elever der kan være på de enkelte handicaphold. Undersøgelsen viser eksempelvis, at skoler, der er særligt målrettet kursister med fysiske eller psykiske handicap,  gennemsnitligt har færre kursister på holdene, end skoler, som er målrettet kursister med kroniske lidelser.

Behov for større gennemsigtighed?

Samlet viser handicapundervisningens udbredelse blandt aftenskolerne, at de udgør en vigtig aktør, når det gælder udbuddet af fritidsaktiviteter for personer med mange forskellige typer af fysiske og psykiske udfordringer.

Samtidig kan de store forskelle i tilskudsniveauet på tværs af almene hold og hold for kursister med handicap stille store krav til aftenskolernes etiske forvaltning af handicaptilskuddet – eksempelvis i forhold til overvejelser om holdstørrelser, og hvornår der er tale om handicap i relation til emnet.

Selvom hovedparten af aftenskolerne i deres svar ikke umiddelbart efterlyser større klarhed i de kommunale retningslinjer på området, er det alligevel interessant, at mange kommuner eksempelvis ikke har fastsat et maksimalt deltagerantal, og at langt fra alle giver eksplicit mulighed for tilskud til blandede hold.

Et relevant spørgsmål kunne derfor være, om der – både fra aftenskolernes og kommunernes side – er behov for endnu større gennemsigtighed, når det gælder kriterierne for og anvendelsen af det kommunale tilskud til handicapundervisning? Derved synliggør man i højere grad, at handicaptilskuddet anvendes i overensstemmelse med lovens formål, hvilket kan styrke legitimiteten på området.

Læs mere

 

Læs de øvrige artikler om undersøgelsen

kvinder laver keramik
Vifo Artikel 30.08.2018
Aftenskoler fravælger fleksible undervisningsformer
Vifo Artikel 30.08.2018
Udviklingsmulighed bruges kun af hver 10. aftenskole
Kvinder smiler
Vifo Kommentar 12.06.2018
Vifos undersøgelse giver nye indsigter
Vifo Artikel 08.06.2018
Hvor skal aftenskolerne bevæge sig hen?
mænd får undervisning
Vifo Artikel 08.06.2018
Aftenskolerne er tilfredse, og mange ser lyst på fremtiden
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 08.06.2018
Aftenskoler vil bidrage til livskvalitet, folkeoplysning og integration
Ældre kvinder holder møde
Vifo Artikel 25.10.2018
Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne

Download rapporten

Mænd ved bord_Thomas Søndergaard
Vifo Udgivelse juni 2018

Aftenskolerne – hvordan har de det?

Læs lignende artikler

Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Deltagere på aftenskolehold
Idan Vifo Artikel 22.01.2024
Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Mænd på aftenskole
Vifo Artikel 24.01.2022
Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning
Kvinde underviser ved en tavle
Vifo Artikel 20.10.2021
Aftenskolernes ildsjæle har også brug for efteruddannelse
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Malekursus i aftenskolen
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Kvinde strikker. Foto: GettyImages/kate_sept2004
Vifo Artikel 12.11.2020
Podcast om bæredygtighed skal gøre Fora mere interessant for unge
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence
kvinde taegr billede af bygning
Vifo Artikel 31.01.2020
Der er kommet flere foredrag og rundvisninger i aftenskolerne
Kvinde maler
Vifo Artikel 30.01.2020
Vi går til yoga, spansk og maleri i aftenskolen
par laver keramik
Vifo Artikel 03.12.2019
Ny tilskudsmodel gør aftenskolekurser i faglokaler dyrere
Fokus folkeoplysning
Vifo Artikel 03.12.2019
Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud
Vifo Artikel 23.08.2019
Kulturministeren uddelte Aftenskolernes Pris
Vifo Artikel 09.08.2019
Aftenskolerne rykker ind på Kulturmødet
Vifo Artikel 07.05.2019
Folkeoplysningen kan bygge bro mellem generationer
Vifo Artikel 29.04.2019
Aftenskolernes Pris 2019 uddeles på Kulturmødet på Mors
Vifo Artikel 14.03.2019
Vifo Forum ser på folkeoplysning på tværs af generationer
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Vifo Kommentar 22.11.2018
Styrk den folkeoplysende debat i aftenskolen
Vifo Kommentar 20.11.2018
Hvorfor skal der være frivillige i en aftenskole?
Ældre kvinder holder møde
Vifo Artikel 25.10.2018
Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne
Vifo Kommentar 05.10.2018
Aftenskolerne bløder, mens bibliotekerne skummer fløden
Thomas Søndergaard
Vifo Artikel 19.09.2018
Samarbejde kan give aftenskoler nye muligheder
Vifo Artikel 17.09.2018
Tre perspektiver på folkeoplysningens udfordringer
Vifo Artikel 06.09.2018
Oplysningsforbundene vil skabe fælles etik for handicapundervisning
Vifo Artikel 30.08.2018
Udviklingsmulighed bruges kun af hver 10. aftenskole
kvinder laver keramik
Vifo Artikel 30.08.2018
Aftenskoler fravælger fleksible undervisningsformer

Læs mere om aftenskoler

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler